• Telefon: 0 312 284 62 22
  • E-Posta: info@serberker.com

Yatırım Hizmet Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Belge Ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

“III-42.1 SAYILI ARACI KURUMLAR VE PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ TARAFINDAN KULLANILACAK UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ YÖNTEMLERİNE VE ELEKTRONİK ORTAMDA SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİN KURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ” VE “III-45.1.B SAYILI YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ”

 

Bilişim teknolojilerinde yaşanan önemli gelişmelerle birlikte, finansal kuruluşların yüz yüze gerçekleştirdiği işlemlerin uzaktan ve dijital ortamda yapılması mümkün hale gelmeye başlamıştır. Özellikle, küresel COVID-19 salgını sebebiyle sosyal mesafe kuralları ve dışarı çıkma kısıtlamalarının uygulandığı süreçteuzaktan kimlik tespiti yapılarak hesap açılabilmesi ve bu sayede işlemlerin gerçekleştirilmesinin, finansalpiyasaların sekteye uğramadan çalışmasındaki önemi belirginleşmiştir.

 

Bu kapsamda, 7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 42’nci maddesinde yapılan değişiklikle yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri ile müşterileri arasındaki ilişkilerin; yazılı şekilde veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın Sermaye Piyasası Kurulu’nun yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemler yoluyla kurulacak sözleşmeler ile düzenlenebileceği ve buna ilişkin usul ve esasların Kurul tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan hüküm çerçevesinde III-42.1 sayılı “Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ” (Tebliğ) Mali Suçları Araştırma Kurulu ile koordineli bir şekilde hazırlanmış, yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girmek üzere söz konusu Tebliğ 08.02.2022 tarih ve 31744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Tebliğ kapsamında aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerine uzaktan müşteri edinimi imkânı getirilerek bu süreçte uygulayabilecekleri uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bununla birlikte Tebliğ, müşteri kimliğinin tespit edilmesini müteakip sunulacak hizmetlere yönelik olarak mesafeli olsun veya olmasın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden yazılı şeklin yerine geçecek şekilde ya da mesafeli olarak sözleşme ilişkisinin kurulmasına yönelik ilkeleri belirlemiştir.

 

 SERMAYE PİYASASI KURULU

Uzaktan kimlik tespiti ve mesafeli olarak sözleşme akdedilmesi hizmetlerinin kullanımından kaynaklanan riskler, teknolojik altyapı, bilgi sistemleri yönetimi bileşenlerine yönelik yeni kontrol alanlarının bulunması ve müşteri tanınmasında kullanılan video gibi yeni kayıt unsurları dikkate alınarak yatırım hizmet ve faaliyetlerinin belge kayıt düzeninde değişiklikler yapılması gerekmiştir. Ayrıca, söz konusu düzenlemenin yürürlük tarihinden bu yana geçen zamanda ortaya çıkan yeni gelişmelerin değerlendirilmesi ve uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanabilmesi amacı da dikkate alınarak, III-45.1.b sayılı “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” hazırlanmış, yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girmek üzere söz konusu Tebliğ 08.02.2022 tarih ve 31744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yapılan mevzuat değişikliklerinin sermaye piyasamızın bilişim teknolojilerindeki gelişmelerden azami ölçüde faydalanarak gelişmesine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.