• Telefon: 0 312 284 62 22
  • E-Posta: info@serberker.com

Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide Ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması Ve Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Yayınlandı…

 

Resmi Gazete’de yayımlanan Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (l) bendinde yer alan “Yeni Türk Lirası” ibaresi “Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 2-(1) Aynı Yönetmeliğin, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (e), (f) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (m) bendinden sonra gelmek üzere (n) ve (o) bentleri eklenmiştir. “d) Konsolide döviz varlıkları: Ana ortaklık niteliğine sahip bankaların konsolide finansal tablo hazırlama esaslarına göre kredi kuruluşu ve/veya finansal kuruluş niteliğindeki ortaklıklarının hesapları ile konsolide edilen tüm yabancı para aktif hesaplarını, dövize endeksli varlıklarını, vadeli döviz alım taahhütlerini,” “e) Konsolide döviz yükümlülükleri: Ana ortaklık niteliğine sahip bankaların, konsolide finansal tablo hazırlama esaslarına göre kredi kuruluşu ve/veya finansal kuruluş niteliğindeki ortaklıklarının hesapları ile konsolide edilen tüm yabancı para pasif hesaplarını, dövize endeksli yükümlülüklerini, vadeli döviz satım taahhütlerini,” “f) Konsolide özkaynak: 5/9/2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğe göre hesaplanan konsolide özkaynağı,” “i) Özkaynak: Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğe göre hesaplanan özkaynağı,” “n) Delta: 23/11/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan oranı, “o) Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS): Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Türkiye Muhasebe Standardı, Türkiye Finansal Raporlama Standardı, Türkiye Muhasebe Standardı Yorum ve Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorum adlarıyla yayımlanan standartları,”

MADDE 3- (1) Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1)Yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranı, bankalarca, Kurulca belirlenen bildirim cetvelleri ile ikinci fıkrada belirtilen açıklamalara uygun olarak, her iş günü itibarıyla hesaplanır. Bildirim cetvellerinde yer alan tutarların Türk Lirası karşılıklarının hesaplanmasında, hesaplama tarihi itibarıyla, TFRS ile Kanun uyarınca yürürlüğe girmiş düzenlemelerde belirtilen değerleme esasları uygulanır. İş günleri üzerinden hesaplanan yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranının mutlak değerlerinin haftalık basit aritmetik ortalaması yüzde yirmiyi aşamaz. (2) Bankalar 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca ayırdıkları genel karşılıklar ile özel karşılıkların tamamını Kurulca belirlenen bildirim cetvellerine ilişkin açıklamalar çerçevesinde yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranı hesaplamasına dahil eder. (3) Yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranının hesaplanmasında bankalar para opsiyonunun nominal değeri ile delta değerini çarpmak suretiyle delta eşdeğerlerini dikkate alır. Bu hesaplamada, alım opsiyonlarının alınması ve satım opsiyonlarının satılması vadeli döviz alım taahhüdü, alım opsiyonlarının satılması ve satım opsiyonlarının alınması vadeli döviz satım taahhüdü olarak değerlendirilir. (4) İş günleri üzerinden hesaplanan standart oranları içerecek şekilde haftalık olarak düzenlenen bildirim cetvelleri Kurulca belirlenen sürelerde Kuruma gönderilir. (5) Yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranının hesaplanmasında, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğe göre hesaplanan son dönem özkaynak tutarı dikkate alınır.”

 

MADDE 4- (1) Aynı Yönetmeliğin, 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Kanun uyarınca yürürlüğe konulan düzenlemelere göre ana ortaklık niteliğine sahip olan ve konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan bankalarca, konsolide yabancı para net genel pozisyon/konsolide özkaynak standart oranı bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, Kurulca belirlenen bildirim cetvelleri ile üçüncü fıkrada belirtilen açıklamalara uygun olarak, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen konsolide özkaynak hesaplama dönemleri itibarıyla hesaplanır. Bildirim cetvelinde yer alan tutarların Türk Lirası karşılıklarının hesaplanmasında, hesaplama tarihi itibarıyla, 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen değerleme esasları uygulanır. Konsolide finansal tablolar esas alınarak hesaplanan yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranının mutlak değeri yüzde yirmiyi aşamaz. (2) Konsolide yabancı para net genel pozisyon/konsolide özkaynak standart oranı hesaplayacak bankaların, konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve/veya finansal kuruluş niteliğindeki ortaklıklarının tüm yabancı para aktif hesaplarını, dövize endeksli varlıklarını, vadeli döviz alım taahhütlerini, tüm yabancı para pasif hesaplarını, dövize endeksli yükümlülüklerini, vadeli döviz satım taahhütlerini Kurulca belirlenecek bildirim cetvellerinde yer alan hesaplar altında konsolide etmeleri gereklidir. (3) Bankalar Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca ayırdıkları genel karşılıklar ile özel karşılıkların tamamını Kurulca belirlenen bildirim cetvellerine ilişkin açıklamalar çerçevesinde konsolide yabancı para net genel pozisyon/konsolide özkaynak standart oranı hesaplamasına dahil eder. (4) Konsolide yabancı para net genel pozisyon/konsolide özkaynak standart oranının hesaplanmasında bankalar para opsiyonunun nominal değeri ile delta değerini çarpmak suretiyle delta eşdeğerlerini dikkate alır. Bu hesaplamada, alım opsiyonlarının alınması ve satım opsiyonlarının satılması vadeli döviz alım taahhüdü, alım opsiyonlarının satılması ve satım opsiyonlarının alınması vadeli döviz satım taahhüdü olarak değerlendirilir. (5) Ana ortaklık niteliğine sahip bankalarca konsolide özkaynak hesaplama dönemleri itibarıyla hazırlanan bildirim cetvelleri hesaplama dönemini takiben Kurulca belirlenen sürelerde Kuruma gönderilir. (6) Konsolide yabancı para net genel pozisyon/konsolide özkaynak standart oranının hesaplanmasında, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğe göre hesaplanan son dönem konsolide özkaynak tutarı dikkate alınır.”

 

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. “Standart oranlarda değişiklik yapma yetkisi MADDE 5/A- (1) Kurul, iki aydan az olmamak üzere belirleyeceği bir süre sonrasında uygulanmak üzere, 4 üncü maddenin birinci fıkrası ile 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen oranları dörtte birine kadar indirmeye yetkilidir.”

 

MADDE 6- (1) Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “bir defadan” ibaresi “iki defadan” olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 7- (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi yayımı tarihinde, diğer hükümleri 6/3/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.