• Telefon: 0 312 284 62 22
  • E-Posta: info@serberker.com

MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNUN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNUN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

(7/8/2014 tarihli ve 29081 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.) Yönetmelik değişikliklerine ilişkin liste: 1) 11/4/2019 tarihli ve 30742 sayılı Resmi Gazete’de Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketinin kuruluş, faaliyet ilke ve esasları ile gelirleri ve kar payı dağıtım esaslarını belirlemektir. Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketinin kuruluş, faaliyet, üyelik, çalışma ve denetim esasları, gelirleri ve kar payı dağıtım esaslarını kapsar. Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 81 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen, a) Borsa: Anonim şirket şeklinde kurulan, sermaye piyasası araçları, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Kurulca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde alınıp satılabilmesini sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilân etmek üzere kendisi veya piyasa işleticisi tarafından işletilen ve/veya yönetilen, alım-satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getiren veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştıran, Kanuna uygun olarak yetkilendirilen ve düzenli faaliyet gösteren sistemleri ve pazar yerlerini, b) Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği: 12/11/2011 tarihli ve 28110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğini, c) İhraççı: Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden, ihraç etmek üzere Kurula başvuruda bulunan veya sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişileri ve Kanuna tabi yatırım fonlarını, ç) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu, d) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu, e) Merkezi takas kuruluşu: Kanunun 77 ve 78 inci maddelerinde belirtilen hizmetleri yerine getiren merkezi takas kuruluşunu, f) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini, IV. KISIM 2 g) Önemli etkiye sahip ortak: Kanun uyarınca kurulmuş olan borsalar ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı hariç sermaye veya oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazlasını temsil eden paylar ile bu oranın altında olsa dahi yönetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren paylara sahip olan ortağı, ğ) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu, h) Sermaye piyasası araçları: Menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dâhil olmak üzere Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını, ı) Yatırım kuruluşu: Aracı kurumlar ile yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını ve bankaları, i) Yönetici: Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Genel Müdür ve yardımcıları ile birim müdürlerini ve birim müdürlerinin bağlı olduğu unvandaki kişileri, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Faaliyet İlkeleri Kuruluş

MADDE 5 – (1) MKK, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek, kaydileştirilen bu araçları ve bunlara bağlı hakları, elektronik ortamda, üyeler ve hak sahipleri itibarıyla kayden izlemek, bu araçların merkezî saklamasını yapmak ve Kurul tarafından sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere kurulan, özel hukuk tüzel kişiliğini haiz anonim şirkettir. Pay sahipliği ve esas sözleşme

MADDE 6 – (1) MKK'ya, Borsa İstanbul Anonim Şirketi, Kanuna göre kurulan ve faaliyet izni verilen diğer borsalar, İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği kurucu ortak olabilir. (2) MKK esas sözleşmesi Kurulca onaylanır. (3) Pay sahiplerinin sahip olabileceği azami pay oranı esas sözleşmede gösterilir. Kurul, MKK esas sözleşmesinde yer alan kâr payı dağıtım oranlarına ve pay sahiplerine esas sözleşme ile tanınan imtiyazlara sınırlama getirebilir. Pay devri ve esas sözleşme değişiklikleri

MADDE 7 – (1) Pay grupları esas sözleşmede belirlenir. Paylar ancak aynı grup içinde devredilebilir. Aynı grup içinde başka ortak yoksa veya aynı gruptaki mevcut ortaklar devir almak istememişse Kurulun uygun göreceği diğer gruplardaki ortaklara veya üçüncü kişilere devir yapılabilir. (2) Doğrudan veya %5 ve üzeri devir sonucu doğuracak dolaylı pay devirleri ile pay devri söz konusu olmasa dahi doğrudan veya dolaylı olarak yönetim kontrolünün devri sonucunu doğuran her türlü işlem ve esas sözleşme değişiklikleri Kurulun iznine tâbidir. İmtiyazlı payların devri her halükarda Kurul iznine tabidir. (3) Kurulun uygun görüş vermediği esas sözleşme değişiklikleri ile izin vermediği pay devirleri veya yönetim kontrolünün devri sonucunu doğuran işlemler hükümsüzdür. Bu hükme IV. KISIM 3 aykırı pay devirleri ortaklık pay defterine kaydolunmaz ve bu şekilde yapılan kayıtlar hüküm ifade etmez. (4) Pay devirlerinde, payları devralacak gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilerin önemli etkiye sahip ortaklarının da 8 inci maddede sayılan şartları taşımaları gerekir. Ortakların, yöneticilerin ve ihtisas personelinin sahip olmaları gereken şartlar

MADDE 8 – (1) MKK’nın ortakları, yöneticileri ve kapsamı MKK tarafından belirlenecek ihtisas personelinin; a) Müflis olmaması, konkordato ilân etmiş olmaması ya da haklarında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması, b) Faaliyet izinlerinden biri Kurulca iptal edilmiş kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması, c) Kanunda yazılı suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyetinin bulunmaması, ç) 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması, d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması, gerekir. (a) bendinde belirtilen şartlar, iflasın kaldırılmasına, kapatılmasına veya konkordato teklifinin tasdikine ilişkin kararın; (b) bendinde yer alan şartlar ise buna ilişkin kararın kesinleşme tarihinden itibaren on yıl geçmesi hâlinde, bu fıkranın uygulamasında dikkate alınmaz. Tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi olarak atanması halinde bu fıkradaki şartlar atanan tüzel kişi temsilcisi için de aranır. (2) Yöneticiler ile ihtisas personeli, bu Yönetmelikte belirlenen şartlarla ilgili durumlarında değişiklik meydana gelmesi halinde, durumu ivedilikle MKK’ya bildirmekle yükümlüdür. (3) MKK’nın yöneticilerinde değişiklik meydana gelmesi hâlinde, durum görevden ayrılma nedenleri ile birlikte izleyen ilk işgünü içinde Kurula bildirilir. MKK’nın yöneticilerinin görevlerinin devamı esnasında bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımadıklarının tespiti ya da anılan şartları kaybetmeleri durumunda bu kişilerin görevleri MKK tarafından sonlandırılır. MKK, yöneticilerinin bu maddede belirtilen şartları kaybedip etmediklerini takiple yükümlüdür. Bu tespitin Kurulca yapılması halinde ilgililerin Kurulca görevden ayrılmaları talep edilir ve bu talep MKK tarafından yerine getirilir. Görevden ayrılması talep edilen kişinin yönetim kurulu üyesi olması halinde MKK Genel Kurulu en geç otuz gün içerisinde ilgili yönetim kurulu üyesinin görevden alınması gündemiyle Kurulca olağanüstü toplantıya çağrılır. IV. KISIM 4 (4) MKK’nın yönetici dışındaki ihtisas personelinin görev yapması için gerekli şartlardan birini taşımadığının sonradan tespiti veya ortaya çıkması halinde ilgili personel atamaya yetkili organ tarafından görevden alınır. MKK’nın görev ve yetkileri

MADDE 9 – (1) MKK'nın görev ve yetkileri şunlardır: a) Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek, kaydileştirilen bu araçları ve bunlara bağlı hakları, elektronik ortamda, üyeler ve hak sahipleri itibarıyla kayden izlemek, merkezi saklamasını yapmak ve bunlara ilişkin hakların kullanımı hizmetini vermek. b) Kayıtların üyeler itibarıyla tutarlılığını izlemek, tutarsızlık ve kaydi sisteme ilişkin düzenlemelere aykırılık tespiti halinde üyeler nezdinde gerekli düzeltmelerin yapılmasını istemek ve durumu derhal Kurula bildirmek, sistemin güvenli çalışmasını sağlayacak önlemler almak ve uygulamak. c) Kayıtların ilgili mevzuatta öngörülen çerçevede gizliliğini sağlamak. ç) Kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarının teslim alınması ve imhasını Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde yerine getirmek. d) TTK ve ilgili diğer mevzuatta yer alan kurumsal yönetim ilkelerine şirketlerin uyumunu sağlamaya yönelik olarak şirketler ile ortaklarının ve yatırımcılarının iletişiminin sağlanabileceği elektronik bir platform oluşturmak. e) Sermaye piyasalarına ilişkin verilerin tek bir noktada toplanmasını sağlamaya yönelik elektronik bir veri bankası oluşturmak ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde verilerin kullanımını sağlamak. f) İlgili mevzuata göre yetkilendirilmek kaydıyla, lisanslı depolar tarafından düzenlenen ürün senetlerinin kaydileştirilmesine, bunların ve bunlara bağlı hakların elektronik ortamda kayden izlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek ve bunlara ilişkin platform oluşturmak. g) Payları kayden izlenen anonim ortaklık genel kurullarına elektronik ortamda katılım için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak. ğ) MKK üyeleri veya üyelerle MKK arasında sistemin işleyişine ilişkin olarak çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde tarafların 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde tahkim sistemini kullanabilmelerine yardımcı olmak. h) Kurul tarafından sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde verilen diğer görevleri ve düzenlemelerin gerektirdiği işlemleri yapmak. Faaliyet şartları MADDE 10 – (1) MKK’nın Kurul tarafından yapılan düzenlemelere uygun muhasebe, kayıt, bilgi ve belge sistemi ile düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak yeterli bir organizasyona sahip olması, teknik donanımı sağlaması, iç kontrol, iç denetim ve gözetim ile risk yönetimi birim ve sistemlerini oluşturarak işler halde tutması ve MKK’nın bünyesinde bulunacak önemli varlıkların korunmasına ilişkin gerekli güvenlik önlemlerini almış olması gerekir. IV. KISIM 5 (2) MKK, üyelerine sunacağı hizmetleri ve ilgili mevzuatla kendine bırakılan görevleri etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yerine getirmek amacıyla gerekli bilgi işlem sistemlerini ve teknolojik altyapıyı kurmak, bunların tutarlılığını, güvenilirliğini, bütünlüğünü ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini sağlamak amacıyla gerekli sistemsel ve yönetsel önlemleri almak, kontrolleri tesis ve takip etmek üzere ilgili düzenlemeleri yapmak zorundadır. Kurul gerekli gördüğü durumlarda konuya ilişkin düzenleme yapmaya ve uygulamaya yönelik karar almaya yetkilidir. (3) MKK, sermaye piyasası mevzuatı dışında kalan bir mevzuattan kaynaklanan veya herhangi bir mevzuattan kaynaklanmayan faaliyetlerde bulunmak için Kurul’dan izin alır ve esas sözleşmesinde söz konusu faaliyetlerden süreklilik arz edecek olanlara açıkça yer verecek değişiklikleri ilk Genel Kurul toplantısında yapar. Faaliyet ilke ve esasları MADDE 11 – (1) MKK’nın faaliyetleri sırasında aşağıda yer alan ilkelere uyması zorunludur: a) Üyelerin MKK nezdindeki işlemlerini güven ve istikrar içerisinde gerçekleştirmesini sağlayacak gerekli altyapı, donanım ve organizasyonel yapının tesis edilmesini teminen ilgili düzenlemeleri yapmak. b) Üyelerinin, MKK’nın iş ve işlemleriyle ilgili yapılacak düzenlemelere uyumu konusunda gerekli önlemleri almak. c) Kanunda düzenlenen suçlar ile piyasa bozucu eylemleri önlemek üzere Kanunun 71 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde borsalar tarafından yürütülen çalışmalara gerekli bilgi ve belge desteğini sağlamak. ç) Hizmet verdiği piyasalardaki üyeleri ve piyasa katılımcıları ile kendisi ve kendisi ile Kurul arasında, talep edilen çerçevede düzenli bilgi akışını sağlamak. d) İşlettiği elektronik ortamın güven ve istikrar içinde yürütülmesini sağlayacak yeterli organizasyon ve özkaynağa sahip olmak. e) Faaliyetlerinin düzenlenmesi ve uygulanmasında adil davranmak. f) İş ve işlemlerini Kurul ve menfaat sahipleri ile işbirliği ve koordinasyon içinde yürütmek. g) Hizmetlerin ücretlendirilmesinde adil davranmak. ğ) Üyelere uygulanacak disiplin tedbirlerine yönelik işlem ve prosedürleri belirlemek ve uygulamada hakkaniyete uygun davranmak. h) Finansal tablolarını, hizmetlere ilişkin ücretleri ve organizasyon yapısını düzenli olarak internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklamak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MKK’nın Organları, Teşkilatı ve İhtisas Personeline İlişkin İlkeler Genel kurul MADDE 12 – (1) Genel Kurul, pay sahiplerinden oluşur. Pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını Genel Kurulda kullanırlar. Kanuni istisnalar saklıdır. IV. KISIM 6 (2) Genel Kurul TTK hükümleri çerçevesinde olağan olarak toplanır. Genel Kurul olağan toplantılar haricinde gerekli hallerde, TTK hükümleri çerçevesinde olağanüstü toplantıya çağrılır. (3) İlgili mevzuata aykırılıklar ve/veya Kurulca gerekli görülmesi hallerinde Genel Kurul, gerekliliğin belirlendiği tarihten itibaren, Kurul tarafından 15 iş günü içinde olağanüstü toplantıya çağrılır ve Genel Kurul gündemi Kurul tarafından belirlenerek pay sahiplerine duyurulur. (4) Genel Kurul gündemi ve davet mektubu, gündemde görüşülecek hususlara ilişkin her türlü bilgi, belge ve ek ile birlikte pay sahiplerine ve Kurula toplantı tarihinden en az üç hafta önce iadeli taahhütlü olarak gönderilir. (5) Kurul temsilcisi, oy hakkı olmaksızın Genel Kurula katılabilir. (6) Genel Kurul tutanakları, başkanlık divanı tarafından imzalandıktan sonra, izleyen ilk iş günü Kurula gönderilir. Gündemde görüşülen hususlara ilişkin her türlü bilgi, belge ve ekler ile Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi durumunda, Yönetim Kurulu üyelerinin 8 inci maddede ve 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen nitelikleri taşıdıklarını tevsik edici bilgi ve belgeler, toplantı tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Kurula iletilir. Kurulca söz konusu Genel Kurul kararlarına ilişkin olarak, ilave bilgi ve belge istenebilir. (7) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin Genel Kurul kararlarının mevzuata aykırılık içermesi halinde MKK’dan bu aykırılığın giderilmesi istenir. Yönetim kurulu MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu en az 7, en fazla 11 kişiden oluşur. Genel Müdür Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Yönetim Kurulunun bir üyesi, Kurul tarafından TTK'nın 334 üncü maddesi hükmü çerçevesinde Kurul temsilcisi olarak, bir üye Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğindeki elektronik kayıt kuruluşu olarak faaliyet gösterilebilmesini teminen Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca İç Ticaret Genel Müdürlüğü personeli arasından atanır. Yönetim Kurulu Başkanı, Kurulu temsil eden üyedir. (2) (Değişik: RG-11/4/2019-30742) Yönetim Kurulu üyelerinin yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık bölümlerinden mezun tercihen işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, mühendislik, sermaye piyasaları veya bankacılık alanlarında lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş olmaları gerekir. Yönetim Kurulu üyelerinin en az üçte birinin ekonomi, finans veya sermaye piyasaları alanında on yıllık mesleki deneyime sahip olması zorunludur. Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği uyarınca atanacak Yönetim Kurulu üyesinin söz konusu Yönetmelikte yer alan şartları sağlaması yeterlidir. (3) Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 yıl için seçilirler. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi mümkündür. Süresi bitmeden Yönetim Kurulu üyeliğinin sona ermesi halinde Yönetim Kurulu tarafından yapılacak ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere TTK hükümleri çerçevesinde yeni üye seçilir. Buna ilişkin Yönetim Kurulu kararı alındığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen kişinin bu maddede ve 8 inci maddede sayılan şartları taşıdığına dair belgeler ile birlikte Kurula bildirilir. Yönetim kurulunun sermaye piyasası mevzuatı uyarınca görev ve yetkileri IV. KISIM 7 MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu TTK’da ve diğer mevzuatta belirlenen görev ve yetkilerinin yanı sıra sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; a) MKK tarafından hazırlanması gereken düzenlemeleri karara bağlamak, b) Üyelik başvurularının kabulü ile üyeliğin geçici durdurulması ve iptaline ilişkin kriterleri belirlemek, c) Üyelik başvurularını karara bağlamak ve gerektiğinde üyelerinin üyeliğinin geçici durdurulmasına veya iptaline karar vermek, ç) İşlemlerin ilgili mevzuata ve kurallara uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, d) Bu Yönetmelik çerçevesinde gözetim fonksiyonu ile ilgili yerine getirilmesi gereken esasları belirlemek, e) MKK teşkilatı ve hizmet birimlerinin çalışma ve faaliyet sonuçlarını değerlendirmek; gözetim, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma raporlarını karara bağlamak, sonuçlardan ve önerilerden gerekli gördüklerinin uygulanmasını sağlamak, f) MKK’nın görev ve yetki alanına giren hususlarda yerli ve yabancı kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, g) Yönetim Kurulu kararlarının ilgililere tebliğini sağlamak, bu kararların gereğinin yerine getirilmesini temin etmek ve uygulanmasını izlemek, ğ) MKK’nın yıllık faaliyet raporunu ve finansal tablolarını hazırlamak, h) MKK’nın bütçesini ve personel kadrosunu karara bağlamak, ı) İlgili mevzuat uyarınca kendi faaliyetlerine ilişkin olarak kamuya açıklanması gereken bilgilerin düzenli olarak internet sitesinde yayınlanmasını sağlamak, i) Gelir kalemlerinin miktar ve oranları ile bunların tahsil zaman ve şekillerini tespit etmek, j) MKK adına imzaya yetkili olanları ve yetki sınırlarını belirlemek, k) Teşkilatlanma ve personel politikasına ilişkin genel esasları belirlemek, l) Bu Yönetmelikle ve mevzuatla kendisine verilen sair görevleri yerine getirmek, ile görevli ve yetkilidir. (2) Yönetim Kurulu; TTK uyarınca münhasıran kendisine bırakılmış görev ve yetkiler haricinde birinci fıkranın (c), (ç), (g) ve (ı) bendlerinde yer alan görev ve yetkilerini, yazılı ve sınırları açıkça belirlenmiş olmak şartıyla Genel Müdüre devredebilir. Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki yetkinin Genel Müdüre devredilmesi halinde, Genel Müdür tarafından alınan kararlar hakkında ilk Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kuruluna bilgi verilir. Toplantı ve karar nisabı MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulu, TTK hükümleri çerçevesinde toplanarak karar alır. Sermaye piyasası mevzuatı kapsamındaki işleriyle ilgili olarak Genel Müdür gerektiğinde Yönetim Kurulu Başkanından toplantı yapılmasını isteyebilir. (2) Kurul, MKK esas sözleşmesinde ağırlaştırılmış toplantı ve karar nisapları öngörülmesini isteyebilir. Genel müdür ve yardımcıları IV. KISIM 8 MADDE 16 – (1) Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından gösterilen adaylar arasından bir Genel Müdür seçer ve Yönetim Kurulu üyeliği Genel Kurulun onayına arz edilir. Genel Müdür, Yönetim Kurulu tarafından görevden alınabilir. (2) Genel Müdür, ilgili mevzuat ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda kendisine bırakılmış ve devredilmiş yönetim ve temsile ilişkin işleri yürütür. (3) Genel Müdür ve genel müdür yardımcılarının yükseköğrenim sonrası malî piyasalar, ekonomi, maliye, işletme, sermaye piyasaları, bankacılık veya finans alanında en az on yıl deneyim sahibi olması gerekir. Bilgi işlem birimlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı için ise bu on yıllık deneyimin bilgi işlem alanında olması aranır. (4) Genel Müdürün münhasıran bu görev için atanmış olması gerekir. (5) Genel Müdür ve genel müdür yardımcıları, MKK’nın yönetim, denetim veya sermaye ilişkisinde bulunduğu kuruluşlar, bu kuruluşların doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, sermaye veya denetim kontrolüne sahip olduğu kuruluşlar ile borsalar ve teşkilatlanmış piyasalar, merkezi takas kuruluşları ve Kurulca uygun görülecek diğer finansal kuruluşlarda, icrai nitelikte olmaması ve MKK’daki görevin ifasında zaafiyete düşülmemesi kaydıyla yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği gibi görevler alabilir. (6) Genel Müdür ve genel müdür yardımcılığına yapılacak atamalar ile bu kişilerin görevden alınmalarına ilişkin Yönetim Kurulu kararları Kurul onayına tabiidir. Atamaya ve görevden almaya ilişkin Yönetim Kurulu kararları en geç izleyen iş günü Kurula sunulur. Atamaya ilişkin Yönetim Kurulu kararları ile birlikte, Genel Müdür ve genel müdür yardımcılığına atanacakların üçüncü fıkrada ve 8 inci maddede aranan şartları taşıdıklarını gösteren belgeler de Kurula gönderilir. MKK teşkilatı ve personeli MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatla MKK’ya verilmiş görevlerin yerine getirilmesi ve yetkilerin kullanılmasına ilişkin olarak MKK’nın teşkilatı, hizmet birimleri, organizasyonu, görev tanımları, yetki ve sorumlulukları ile bunların devri ve görevlilerin çalışma usul ve esasları Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca yürürlüğe konulacak teşkilat yönergesiyle belirlenir. (2) MKK’ca belirlenecek ve MKK’nın temel faaliyetlerinin yerine getirilmesi için görevlendirilen ihtisas personelinin yükseköğrenim kurumlarından mezun olmaları gerekir. (3) Personelin işe alınmaları, işten çıkarılmaları, nitelikleri, ilerleme ve yükselmeleri, performans ölçütleri, ödev, sorumluluk ve yükümlülükleri, uymaları gereken yasaklar ve disiplin konuları Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca yürürlüğe konulacak personel yönergesi ile belirlenir. Sır saklama yükümlülüğü MADDE 18 – (1) MKK yöneticileri ve tüm personeli sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri; MKK’ya ve MKK’yla ilişkisi olan ortaklık, kurum ve diğer her türlü gerçek ve tüzel kişilere ait sırların gizliliğine uymak ve sırları kanunla görevli ve yetkili kılınmış kişi ve mercilerden başkasına herhangi bir suretle açıklamamak, kendilerinin veya üçüncü kişilerin yarar veya zararına kullanmamakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük, ilgililerin MKK’daki görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder. IV. KISIM 9 (2) 34 üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamında yapılan işlem ve eylemler Kanun ve diğer kanunlarda yer alan sır saklama yükümlülüğüne ve gizlilik kurallarına aykırılık oluşturmaz. Yasaklar MADDE 19 – (1) MKK’nın yöneticileri ve personeli ile bunların eşleri ve velayeti altındaki çocukları, Kanun uyarınca kurulan borsalar bünyesindeki piyasa, pazar, platform ve sistemler ile bu borsaların piyasa işleticisi olduğu başka borsalarda bu maddenin ikinci fıkrası hariç olmak üzere alım satım işlemi yapamazlar. (2) Birinci fıkrada belirtilen kişilerin; yöneticilerin veya personelin göreve başlamasından önce maliki oldukları, TCMB, Hazine Müsteşarlığı ve 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen araçlar ile emeklilik fon payları dışındaki, borsada işlem gören ortaklıklara veya bunların iştiraklerine ait her türlü paylarını ya da diğer menkul kıymetlerini, birinci fıkrada belirtilenler dışındakilere, yöneticilerin veya personelin görev sürelerinin başlamasından itibaren otuz gün içinde satmak veya devretmek suretiyle elden çıkarmaları gerekir. (3) Bu madde hükmüne aykırı hareket eden Yönetim Kurulu üyelerinin tespiti halinde MKK Genel Kurulu en geç otuz gün içerisinde ilgili Yönetim Kurulu üyesinin görevden alınması gündemiyle Kurulca olağanüstü toplantıya çağrılır. MKK’nın diğer yönetici ve personeli ise bu madde hükmüne aykırılığın tespit edildiği tarihten itibaren görevlerinden istifa etmiş sayılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MKK Üyelerine İlişkin Esaslar MKK üyeleri MADDE 20 – (1) İhraçcılar, Kanun uyarınca faaliyet gösteren yatırım kuruluşları, merkezi takas kuruluşları ile MKK tarafından önerilen ve Kurulca kabul edilen diğer kuruluşlar MKK’ya üye olabilir. MKK; üyeliğe kabulü, bir borsanın veya teşkilatlanmış diğer piyasaların üyeliği şartına bağlayabilir. (2) Yabancı merkezi saklama kuruluşlarının MKK’ya üyeliği, üyelik şartları, yükümlülükleri, üyeliklerinin geçici durdurulması veya iptali ile üyelikten ayrılmalarına ilişkin usul ve esaslar MKK tarafından belirlenir. Yabancı merkezi saklama kuruluşlarının MKK nezdinde hesap açtırmalarına ve bu hesapların tutulmasına ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar ise Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Kurulca çıkarılacak kayden izlemeye ilişkin düzenlemede belirlenir. (3) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, talebi üzerine özel üyelik statüsü verilir. Yönetmeliğin üyelerin yükümlülüklerine, disiplin cezalarına, üyeliğin geçici durdurulması veya iptaline, gözetim ve denetime ilişkin hükümleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hakkında uygulanmaz. (4) İhraççının yatırım fonu olması durumunda, bu Yönetmelikte ihraççı üyeler için öngörülen hükümler, yatırım fonu kurucularına ve yabancı yatırım fonları için fon temsilcilerine uygulanır