• Telefon: 0 312 284 62 22
  • E-Posta: info@serberker.com

II-31/B.1 Sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

 

II-31/B.1 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Teminat yönetim sözleşmesi ve teminat yöneticisi” başlıklı 31/B maddesi uyarınca;

- Kurulca belirlenecek sermaye piyasası araçları, bu araçlardan doğan yükümlülüklerinvadesinde yerine getirilmesini teminen Kurulun uygun göreceği varlıklarla teminat altına alınabilecek,

- Bu kapsamda, teminata konu varlıkların mülkiyeti, teminat olarak genel saklama yetkisine sahip yatırım kuruluşu niteliğini haiz teminat yöneticisine devredilebilecek veya bu varlıklar üzerinde teminat yöneticisi lehine sınırlı ayni hak tesis edilebilecek ve

- Temerrüt hâlinde ya da kanun veya sözleşme hükümlerinde öngörülen sebeplerle,teminattan alacağın karşılanması söz konusu olduğunda; herhangi bir ihbar veya ihtarda bulunma, süre verme, adli veya idari merciden izin ya da onay alma, teminatın açık artırma yada başka bir yol ile nakde çevrilmesi gibi herhangi bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın, teminat yöneticisi teminata konu varlıkları satıp bedellerini yatırımcılar arasında paylaştırabilecektir. Anılan Kanun maddesinin gerekçesinde de ifade edildiği üzere, hüküm ile, yurt dışında sermaye piyasalarında geniş bir uygulama alanı bulan “Teminat Yöneticisi-Trust-Yed-i Emin” kurumunun Türk sermaye piyasasına kazandırılması ve buna ilişkin genel esasların belirlenmesi amaçlanmaktadır. Mevcut uygulamada sermaye piyasası araçları ihraç edilirken, geri ödemenin teminatı olarak rehin tesis edilmesi mümkündür. Ancak temerrüt durumunda, rehnedilen varlıkların paraya çevrilmesi ve hak sahiplerine ödenmesi uzun zaman alabilmektedir. Getirilen düzenleme ile mevcut uygulamadan farklı olarak yatırımcıların alacaklarının hızlı bir şekilde tahsiline imkân verilmesi öngörülmektedir. Böylelikle ihraççıların da daha kolay ve düşük maliyetle borç temin edebilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda, Tebliğ ile; sermaye piyasası araçlarının teminatlı ihracına, teminata konu varlıkların niteliklerine, teminat yönetim sözleşmesinde bulunması gereken asgari hususlara, teminat yöneticisi ile teminat yöneticisinin hak ve yükümlülüklerine, temerrüt halinde teminatın paraya çevrilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Tebliğ ile getirilen düzenlemelere ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır:

- Uygulamanın ilk aşamasında teminatlı ihraç edilebilecek araçların yalnızca borçlanma araçları ve Kurulca uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçları olması öngörülmüştür. Teminat yöneticisi ise sermaye piyasası mevzuatı uyarınca genel saklama yetkisini haiz yatırım kuruluşlarından Kurulca onaylanarak ilan edilenler olarak öngörülmüştür.

- Tebliğ’in “Teminatlı ihraç ve başvuru süreci” başlıklı 4’üncü maddesi uyarınca; teminatlı ihracın, kural olarak, ihraççının isteğine bağlı olarak gerçekleştirilebilmesi öngörülmüştür. Teminat tutarına ilişkin sınırlayıcı bir belirleme yapılmamış olmakla beraber; Kurul, teminata konu varlıkların devir tarihindeki değerinin, ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarından doğan ödeme yükümlülüklerinin devir tarihi itibarıyla hesaplanan tutarına eşit ya da bu tutardan yüksek olmasını isteyebilecektir.

- Tebliğ’in“Teminata konu varlıklar” başlıklı 5’inci maddesi ile teminata konu varlıkların neler olabileceği ve teminata konu varlıkların sahip olması gereken nitelikler belirlenmiştir. Teminata konu varlıklar için değerleme/yeniden değerleme zorunluluğu öngörülmemiş olmakla beraber, Kurul’un ihraççı ile teminata konu varlıkların niteliğini, likiditesini ve benzeri özelliklerini dikkate alarak ihraççılardan teminata konu varlıkların çeşitlendirilmesini ve/veya değiştirilmesini talep etmeye, söz konusu varlıkların hangi oranda teminat olarak kabul edilebileceğini belirlemeye ve/veya teminata konu varlıkların düzenli olarak ve/veya arızi olarak yeniden değerlenmesini talep etmeye yetkili olduğu düzenlenmiştir.

- Tebliğ’in “Teminat yönetim sözleşmesi ve asgari unsurları” başlıklı 7’nci maddesinde ihraççı ile teminat yöneticisi arasında yazılı şekilde akdedilecek teminat yönetim sözleşmesinin asgari içeriği belirlenmiştir.

- Tebliğ’in “Temerrüt ve temerrüdün sonuçları” başlıklı 9’uncu maddesi ile; temerrüt kavramı tanımlanmış ve ayrıca, teminat yönetim sözleşmesinde ihraççının temerrüdü dışındaki hallerde de alacağın teminattan karşılanabileceği hallerin kararlaştırılabilmesi mümkün kılınmıştır. Anılan maddede temerrüt veya temerrütle aynı sonucu doğuran diğer hallerin meydana gelmesi durumunda varlıkların paraya çevrilmesi sürecine ilişkin belirlemeler yapılmıştır. Buna göre; teminat konusu varlıkların, ihraççının ödeme yükümlülüklerini karşılayacak tutardaki kısmı paraya çevrilir. Elde edilen tutarın yatırımcıların tamamının alacaklarını karşılamaya yetmediği takdirde, teminat yöneticisi tarafından yatırımcılara oransal olarak ödeme yapılacaktır.

- Tebliğ’in 10’uncu maddesinde teminatlı ihraç kapsamında ihraççının hak ve yükümlülükleri, 11’inci maddesinde teminat yöneticisinin hak ve yükümlülükleri belirlenmiş 12’nci maddede ise teminat yönetim sözleşmesinin sona ermesi düzenlenmiştir.

- Tebliğ’in 13’üncü maddesinde teminat yöneticisinin bağımsızlık kriterleri belirlenmiştir. 14’üncü maddede ise teminat yöneticisinde ve personelinde aranacak nitelikler düzenlenmiştir.

- Tebliğ’in 15’inci maddesi uyarınca, teminat yöneticisinin; ihraçtan itibaren altı aylık dönemlerle, temerrüt veya temerrütle aynı sonucu doğuran diğer hallerin ortaya çıkması durumunda, teminata konu varlığın paraya çevrilmesi işlemi sonuçlandığında ve Kurul tarafından istenecek diğer hallerde on iş günü içinde teminat raporu hazırlaması öngörülmüştür.

Söz konusu raporun örneğine Tebliğ ekinde yer verilmiştir.

- Teminat raporunun kamuya açıklanmasına ilişkin hususlara Tebliğ’in 16’ncı maddesinde, ihraççı ve teminat yöneticisinin teminatlı ihraç kapsamında kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine 17’nci maddede, teminata konu varlıklara ilişkin kayıtların tutulmasına  ilişkin esaslara 18’inci maddede, teminat yöneticisinin belge saklama yükümlülüğüne ise 19’uncu maddede yer verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.