• Telefon: 0 312 284 62 22
  • E-Posta: info@serberker.com

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sermaye piyasası araçlarının ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin Borsa İstanbul Anonim Şirketi bünyesinde güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işlem görmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Kota alınma, kottan çıkarılma ile borsada işlem görme ve işlem görmenin durdurulması,

b) Emirlerin iletilmesi ve eşleştirilmesi,

c) Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesi,

ç) Borsada işlem yapma yetkisi verilmesi,

d) Disiplin düzenlemelerinin yürütülmesi,

e) Borsa gelirleri ile bunların tahsili,

f) Uyuşmazlıkların çözülmesi,

g) Borsa, Borsanın pay sahipleri ve/veya piyasa işleticisi arasındaki muhtemel çıkar çatışmalarının önüne geçilmesi,

ğ) Borsanın işletim, denetim ve gözetim sistemleri,

h) Piyasa oluşturma, işletme ve yönetilmesi

konularına ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 67 nci maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Borsa: Borsa İstanbul Anonim Şirketini,

b) Elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan elektronik imzayı,

c) Faaliyet aidatı: Faaliyet gösterilecek her bir piyasa, pazar, platform veya sistem için bir defaya mahsus olmak üzere yatırılan aidatı,

ç) Fon kurucusu: Borsa yatırım fonu kurucusu portföy yönetim şirketlerini, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyette bulunan borsa yatırım fonlarının kurucularını, konut finansmanı fonu ve varlık finansmanı fonunun kurucularını,

d) Genel Müdür: Borsa Genel Müdürünü,

e) Giriş aidatı: İşlem yapma yetkisi verilmeden önce bir defaya mahsus olmak üzere yatırılan aidatı,

f) Güvence bedeli: İşlem yapma yetkisi verilenlerin, Borsa işlemleri dışındaki işlemler nedeniyle Borsaya verdikleri zararlar ile süresi içinde yerine getirmedikleri Borsa işlemleri dışındaki işlemlerden kaynaklanan yükümlülüklerini karşılamak üzere alınan bedeli,

g) Halka arz eden: Sahip olduğu sermaye piyasası araçlarını halka arz etmek üzere Kurula başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişileri,

ğ) İhraççı: Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden, ihraç etmek üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunan veya sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişileri ve Borsa yatırım fonlarını, konut finansmanı fonlarını, varlık finansmanı fonlarını ve ipotek finansmanı kuruluşlarını,

h) İşlem görme: Yatırım araçlarının Borsada alım satıma konu olmasını,

ı) İşlem günü: Piyasaların, pazarların, platformların ve sistemlerin işlem yapılmak üzere açık olduğu günleri,

i) İşlem yapma yetkisi verilenler: 19/7/2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde Borsaya üye olarak veya üçüncü fıkrası çerçevesinde Borsaya üye olmadan işlem yapma yetkisi verilenleri,

j) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP): Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde tanımlanan sistemi,

k) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

l) Kotasyon: Sermaye piyasası araçlarının Borsada işlem görmesi için Borsa kotuna alınmasını,

m) Kota alınmaksızın işlem görme: Sermaye piyasası araçlarının, kotasyon şartlarına yönelik Borsa tarafından herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın Borsada işlem görmesini,

n) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

o) (Ek:RG-28/8/2015-29459) (1) Merkezi karşı taraf hizmeti: 14/8/2013 tarihli ve 28375 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliğinde tanımlanan merkezi karşı taraf hizmetini,

ö) Piyasa danışmanı: Piyasa danışmanlığı görevini yerine getirmek üzere Borsa tarafından yetkilendirilen şirketi,

p) Piyasa, pazar, platform ve sistem: İşlem gören yatırım araçlarının türlerine, işleyiş esaslarına veya belirlenen diğer özelliklerine göre oluşturulan alım satım ortamlarını,

r) Seans: Borsa bünyesindeki piyasaların, pazarların, platformların ve sistemlerin alım satım için açık oldukları zaman dilimini,

s) Sermaye piyasası araçları: Menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dâhil olmak üzere Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını,

ş) Sermaye piyasası kurumları: Kanunun 35 inci maddesinde sayılan kurumları,

t) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketini,

u) Teminat: Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinde geçen teminatlar ile işlem teminatı ve diğer teminatları,

ü) Temsilci: İşlem yapma yetkisi verilenleri Borsa veya takas ve saklama işlemlerinde temsil edebilen ve temsil ettiği kişi veya kuruluş adına kendisine elden tebligat yapılabilen kişiyi,

v) Üye: Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilenlerden Borsada işlem yapmak üzere Yönetim Kurulunca yetkilendirilenleri,

y) Yatırım aracı: Sermaye piyasası araçlarını ve Kurul tarafından uygun görülen diğer sözleşmeleri, belgeleri ve kıymetleri,

z) Yatırım kuruluşu: Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendinde tanımlanan kuruluşları,

aa) Yıllık aidat: İşlem yapma yetkisi verilenlerin her bir takvim yılı için ödemek zorunda oldukları aidatı,

bb) Yönetim Kurulu: Borsa Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Borsada İşlem Yapma Yetkisi

İşlem yapma yetkisi verilmesi

MADDE 5 – (1) Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Kurulca onaylanan esaslar dahilinde Borsa bünyesindeki piyasaların, pazarların, platformların ve sistemlerin birinde veya birkaçında sadece işlem yapma yetkisi almak veya hem işlem yapma yetkisi almak hem de üye olmak üzere Borsaya başvuruda bulunulabilir.

(2) Borsaya yapılacak başvurunun yetkili imzaları taşıyan ve ekinde gerekli belgeleri içeren bir dilekçe ile yapılması zorunludur. Dilekçede Borsada işlem yapılması talep edilen piyasa, pazar, platform veya sistem belirtilir.

(3) Başvuru dilekçesine;

a) Esas sözleşme,

b) Ortaklık paylarının dağılımı,

c) Şirketin merkez adresi ve iletişim bilgileri,

ç) Yöneticilerin özgeçmişleri,

d) Bilgi işlem sistemleri ve teknolojik altyapıya ilişkin bilgiler,

e) İlgili personele ilişkin bilgiler,

f) Kullanılan muhasebe programına ve altyapısına ilişkin genel bilgiler,

g) Olağanüstü durum planı,

ğ) İlgili mevzuat çerçevesinde talep edilecek diğer bilgi ve belgeler

eklenir.

(4) Borsa personeli işlem yapma yetkisi verilmesi talebinde bulunanlar nezdinde inceleme yapabilir. Yapılacak incelemeler sonucunda; Yönetim Kurulu, Borsa düzenlemelerinde öngörülen şartların sağlanıp sağlanmadığına karar verir.

(5) İşlem yapma yetkisi verilmesi talebi ile başvuranların, işlem yapma yetkisi verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararının kendilerine bildirilmesinden itibaren 1 aylık süre içerisinde, üye olup olmamalarına bağlı olarak aşağıdakilerden ilgili olanlarını yatırmaları gerekir:

a) Giriş aidatı, faaliyet göstermek üzere başvurdukları her bir piyasa, pazar, platform veya sistem için faaliyet aidatı, yıllık aidat, ilgili teminatlar.

b) Güvence bedeli.

(6) (Değişik:RG-3/4/2019-30734) Giriş aidatı ve faaliyet aidatları iade edilmez. Yıllık üyelik aidatlarının kıstelyevm usulü ile iade edilip edilmeyeceğine Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Genel Müdür tarafından karar verilir.

(7) Giriş aidatı, güvence bedeli, faaliyet aidatı ve yıllık aidat tutarları ve bunlara ilişkin esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Kurul onayı ile yürürlüğe girer.

(8) (Değişik:RG-3/4/2019-30734) Beşinci fıkradaki yükümlülüklerin tamamını belirtilen sürede yerine getirmeyenlerin başvuruları işlemden kaldırılır. Genel Müdür bir ayı aşmamak şartıyla ek süre verebilir. Başvuru sürecinin yeniden başlamasına Genel Müdür karar verir.

(9) Yükümlülükleri yerine getirerek işlem yapma yetkisi alanların faaliyet alanlarını ve faaliyet kapsamını gösterir belge almaları gerekir.

(10) (Değişik:RG-3/4/2019-30734) Herhangi bir piyasa, pazar, platform veya sistemde işlem yapma yetkisi verilmiş olanlar, sonradan diğer piyasa, pazar, platform veya sistemde faaliyette bulunacakları veya işlem yapma yetkileri geçici olarak durdurulanlar yeniden faaliyete geçecekleri zaman Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şartların yerine getirildiğini gösteren belgelerin ekli olduğu bir dilekçe ile Borsaya başvurur. Bu başvurular için de Genel Müdür, ilgili nezdinde inceleme yaptırabilir.

(11) Yönetim Kurulunca işlem yapma yetkisi verilenler, Borsada kurulan piyasa, pazar, platform veya sistemlerin her biri için ilgili düzenlemelerde belirlenen esaslar çerçevesinde işlem yapabilirler.

(12) Bu maddedeki hususlara ilişkin olarak her bir piyasa, pazar, platform, sistem, yatırım aracı ve işlem yapma yetkisi verilenler için Yönetim Kurulunca ayrı usul ve esaslar belirlenebilir. Bu esaslar Kurulun onayı ile yürürlüğe girer.

TCMB’ye ilişkin istisna

MADDE 6 – (1) TCMB, Borsanın piyasalarında, pazarlarında, platformlarında ve sistemlerinde işlem yapmaya yetkili olup Borsa düzenlemelerinde yer alan; üyeliğe kabul, işlem yapma yetkisi verilmesi, teminat, denetim ve disiplin ile ilgili yükümlülüklere tabi değildir. Ayrıca aidatlardan, emirlerden ve işlemlerden alınan ücret ve borsa payı, kota alma ve kotta kalma ücretleri ile sair ücretlerden muaftır.

İşlem yapma yetkisi verilenlerin temsili

MADDE 7 – (Değişik:RG-3/4/2019-30734)

(1) İşlem yapma yetkisi verilenler, şekli ve şartları Borsa tarafından belirlenen temsil belgelerini düzenleyerek kendilerini temsil edecek temsilcileri Borsaya bildirirler. Temsilcilerde aranacak şartlar ve nitelikler ile bunların durumlarında meydana gelen değişikliklerin bildirilme esasları Genel Müdür tarafından belirlenir.

(2) Genel Müdür tarafından, birinci fıkradaki hususlara ilişkin olarak her bir piyasa, pazar, platform ve sistem için ayrı usul ve esaslar belirlenebilir.

İşlem yapma yetkisi verilenlerin yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) İşlem yapma yetkisi verilenler;

a) Müşterilerine ve diğer işlem yapma yetkisi verilenlere karşı iyi niyet ve dürüstlük ilkelerine uygun davranmak,

b) Sermaye piyasası mevzuatına, Borsa düzenlemelerine, Borsaca alınan kararlara, ilgili diğer düzenlemelere ve Borsa düzenine ve disiplinine uygun hareket etmek,

c) Müşterilerine ve diğer üçüncü şahıslara karşı doğabilecek mali ve hukuki sorumluluğu teminat altına alan ve Borsa tarafından öngörülen genel ve özel mahiyetteki sigorta ve diğer konulardaki düzenlemelere uymak,

ç) Borsa düzenlemelerinde öngörülen teminatları süresi içinde yatırmak ve teminat yükseltilmesine karar verildiğinde veya teminatı eksildiğinde süresi içinde teminatını tamamlamak,

d) Borsa veya Borsa personeli tarafından yapılacak incelemelere müsaade etmek, istenecek her türlü bilgi ve belgeyi vermek, gerekli yardımı ve kolaylığı göstermek,

e) Borsa işlemlerine ilişkin olarak yıllık faaliyet sonuçlarıyla, finansal tablolarının, bağımsız denetim raporlarının ve Borsa tarafından talep edilecek diğer rapor ve belgelerin birer örneğini, ilgili düzenlemelerde öngörülen sürelerde Borsaya vermek,

f) Açtıkları davaları ve başlattıkları icra takiplerini derhal, aleyhlerine açılan davaları ve başlatılan icra takiplerini öğrendikleri tarihte Borsaya bildirmek,

g) Borsa payı ile diğer aidat ve mali yükümlülükleri süresi içinde ödemek,

ğ) Suiistimalleri, yolsuzlukları ve Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere aykırı olacak şekilde gerçekleştirilen işlemleri önleyici denetim süreçlerini oluşturmak ve gerekli tedbirleri almak,

h) Müşteriler tarafından Borsada gerçekleştirilmek üzere verilen emirleri müşteri talimatlarına ve Borsa düzenlemelerine uygun şekilde Borsaya iletmek,

ı) Borsa sistemine gönderdiği emirlerle ilgili olarak mevcut riskleri en aza indirecek her türlü kontrolü yapmak, izleme ve kontrol uygulamalarını oluşturmak, Borsa bilişim sistemlerinin ve piyasa, pazar, platform ve sistemlerinin işleyişinin güvenliğini test edici, tehdit edici veya tehlikeye sokabilecek nitelikte hiçbir girişimde bulunmamak, kendi çalışanlarının veya üçüncü şahısların Borsa tarafından kendilerine tahsis edilen imkânlar ve bilişim altyapısından yararlanarak Borsa bilişim sistemlerinin ve Borsa piyasa, pazar, platform ve sistemlerinin işleyişini engelleyecek, riske atacak, yanlış çalışmasına neden olabilecek her türlü girişimi engellemek üzere tüm tedbirleri almak, Borsa bilişim sistemlerine yönelik oluşabilecek yetkisiz erişim, yetkisiz bilgi dağıtımı ve yetkisiz bilgi paylaşımı girişimlerinde bulunmamak, söz konusu risklerin en aza indirilmesine yönelik kontroller uygulamak,

i) İşlem yapma yetkisi verildikten sonra mali durumlarında, ortaklarında veya ortaklarının sermaye paylarında, yönetim kurulu üyelerinde, denetçilerinde ve üst düzey yöneticileri ile imzaya yetkili personelinde, adres ve iletişim bilgilerinde ve temsilcilerinin yetkilerinde meydana gelen değişiklikler ile her bir faaliyet için çıkarılan düzenlemelerde belirtilen konulardaki değişiklikleri gerçekleştiği tarihte Borsaya bildirmek,

zorundadırlar.

(2) İşlem yapma yetkisi verilenlerin tabi olacakları diğer yükümlülükler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Temsilcilerin yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) Temsilcilerin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

a) İyi niyet ve dürüstlük ilkelerine uygun davranmak.

b) Sermaye piyasası mevzuatına, Borsa düzenlemelerine, Borsaca alınan kararlara, ilgili diğer düzenlemelere, Borsa düzenine ve disiplinine uygun hareket etmek.

c) Borsa veya Borsa görevlileri tarafından istenecek her türlü bilgi ve belgeyi vermek.

ç) Borsa görevlilerine gerekli yardım ve kolaylığı göstermek.

(2) Temsilcilerin tabi olacağı diğer yükümlülükler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Teminatlar

MADDE 10 – (1) Borsada işlem yapma yetkisi verilenlerin, Borsada işlem yapma yetkisi verilmesi veya işlemleri dolayısıyla müşterilerine, diğer işlem yapma yetkisi verilenlere ve Borsaya verebilecekleri zararlara karşılık olmak üzere ya da Borsaya karşı yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesi halinde kullanılmak üzere Türk Lirası, TCMB tarafından serbestçe alım satımı yapılan yabancı paralar, borsa adına bloke edilen Türk Lirası ve döviz mevduat, kıymetli madenler, devlet borçlanma senetleri, TCMB tarafından ihraç edilen likidite senetleri, kira sertifikaları ya da banka teminat mektubu şeklindeki teminatlardan Borsaca uygun görülenleri yatırmaları gerekir. Bunlar dışında teminat olarak kabul edilebilecek varlıklar, Yönetim Kurulunca belirlenir ve Kurul onayına sunulur.

(2) Yatırılan teminatın miktarına, teminatların tahsiline, eksik kalan kısmının tamamlanmasına, kullanılmasına, serbest bırakılmasına ve zararların teminatlardan karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar; işlem yapma yetkisinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde teminatın geri verilme zamanı ve şartları ile diğer hususlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Kurul onayına sunulur. Risk yönetim esasları ve yatırılan teminatın değerlemesine ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Yönetim Kurulu; işlem yapma yetkisi verilenlerin işlem hacmini, faaliyetlerini, mali durumunu, risk unsurlarını ve uygun göreceği diğer kriterleri dikkate alarak gerektiğinde daha yüksek tutarda teminat yatırılmasını zorunlu kılabilir.

(4) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki hususlara ilişkin olarak her bir piyasa, pazar, platform ve sistem için ayrı usul ve esaslar belirlenebilir.

İşlem yapma yetkisinin tedbiren kaldırılması

MADDE 11 – (1) Denetim esnasında ya da diğer herhangi bir yolla, mali durumunun yükümlülüklerini karşılayamayacak ölçüde zayıfladığının veya saklama hesaplarında önemli açıkların oluştuğunun tespit edilmesi, yetkili otoritelerce veya kuruluşlarca faaliyetlerinin, takas ya da saklama üyeliklerinin geçici olarak durdurulması veya iptal edilmesi, teminatlarının tamamlanmaması veya Borsa personeli tarafından yapılacak denetimlere müsaade edilmemesi halinde işlem yapma yetkisi beş işlem gününe kadar Genel Müdür tarafından tedbiren kaldırılabilir ve durum Kurula bildirilir. İşlem yapma yetkisinin beş işlem gününden fazla süreyle tedbiren kaldırılmasına Yönetim Kurulunca karar verilir ve durum Kurula, gerektiğinde ilgili merkezi takas ve saklama kuruluşları ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine bildirilir.

İşlem yapma yetkisinin iptal edilmesi veya geçici olarak kaldırılması

MADDE 12 – (1) İşlem yapma yetkisi, işlem yapma yetkisi verilenlerin, Borsa düzenlemelerinde belirlenmiş olan şartları yitirmeleri veya haklarında verilen iflas kararının kesinleşmesi veya 53 üncü madde çerçevesinde disiplin hükümlerine aykırılık nedeniyle Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir.

(2) Borsa düzenlemelerinde yer alan şartları yitirmesi nedeniyle işlem yapma yetkisi iptal edilenlere, bu Yönetmelikte ve ilgili diğer düzenlemelerdeki yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla yetkileri iade edilebilir.

(3) İşlem yapma yetkisi, disiplin hükümlerine aykırılık nedeniyle Yönetim Kurulu kararı ile geçici olarak kaldırılabilir.

(4) İşlem yapma yetkisinin iptal edilmesi veya geçici olarak kaldırılmasına ilişkin kararlar Kurula, gerektiğinde ilgili merkezi takas ve saklama kuruluşları ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine bildirilir.

İşlem yapma yetkisinden feragat

MADDE 13 – (1) (Değişik:RG-3/4/2019-30734) İşlem yapma yetkisinden feragat etmek isteyenler durumu yazılı olarak Borsaya bildirirler. İşlem yapma yetkisinden feragat amacıyla yapılan başvurular Genel Müdür tarafından karara bağlanır. Feragat talebinin kabulüne ilişkin kararlar Kurula bildirilir.

(2) Feragat talebi kabul edilerek işlem yapma yetkileri iptal edilenlerin, tekrar işlem yapma yetkisi alabilmeleri için bu Yönetmelikteki ve ilgili diğer düzenlemelerdeki yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kotasyon

Borsa kotuna almada uygulanacak esaslar

MADDE 14 – (1) Sermaye piyasası araçlarının Borsa kotuna alınmasında yetkili merci Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu sınırları açıkça belirlenmiş olmak şartıyla bu yetkisini kısmen veya tamamen Genel Müdüre devredebilir.

(2) Sermaye piyasası araçlarının Borsa kotuna alınmasına ilişkin esaslar yönetim kurulunca belirlenir ve Kurulca onaylanır.

(3) (Değişik:RG-28/8/2015-29459) Bir sermaye piyasası aracının kota alınabilmesi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kotasyon şartları; ihraççının faaliyet süresi, finansal ve hukuki durumu, özsermayesi, halka arz edilen sermaye piyasası aracının piyasa değeri, halka açıklık oranı, ihraç tutarı ve benzeri ölçütler çerçevesinde belirlenir. Ayrıca ihraççının yönetim kurulu üyeleri, ihraççıyı tek başına idare ve temsile yetkili yöneticileri ile yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklarının hukuki durumu, tecrübesi, mali güç ve itibarı ile ilgili olarak somut ölçütler belirlenmek suretiyle kota alınabilme konusunda şartlar belirlenebilir. Sermaye piyasası araçlarının türüne, işlem göreceği piyasaya, pazara, platforma ve sisteme, ihraççının ve ihraçtan alım yapacak yatırımcıların özelliklerine göre farklı kota alma şartları belirlenebilir. Bazı piyasa, pazar, platform ve sistemlerde sermaye piyasası araçlarının kote edilebilmesi için olumlu görüş içeren piyasa danışmanı raporu şartı aranabilir.

(4) (Değişik:RG-28/8/2015-29459) Borsa yatırım fonu katılma payları, Borsa tarafından herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın ve karar tesis edilmeksizin Kurul tarafından izahnamenin onaylanmasını takiben fon kurucusu veya ihraççı tarafından yapılan başvuru üzerine Borsa kotuna alınır .

(5) Yabancı kuruluşlarca Türk Lirası ve yabancı para cinsinden ihraç edilecek veya daha önce ihraç edilmiş olan depo sertifikaları dâhil sermaye piyasası araçları ile yurt içi yerleşik kurumların yurt dışında ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarının kotasyonunda bu Yönetmelikte yer alan kotasyon esasları uygulanır. Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek yabancı borsaların ana pazarlarında işlem gören sermaye piyasası araçları, izahnamenin Kurul tarafından onaylanması şartıyla herhangi bir şart aranmadan kote edilebilir.

(6) Ortaklıkların Borsa kotunda bulunan paylarına karşılık bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımları nedeniyle ihraç edecekleri payları, sermaye artırımı sonucu oluşan yeni sermayenin Ticaret siciline tescil edilmesini takiben başka bir işlem ve karar tesis edilmesine gerek kalmaksızın Borsa kotuna alınır.

(7) Payları Borsa kotunda bulunan bir ortaklığın, payları Borsa kotunda bulunmayan bir başka ortaklığa devredilmesi ya da birleşme suretiyle yeni bir ortaklık kurulması durumlarında, devralan veya yeni kurulan ortaklıklar için bu Yönetmeliğin kota alma esasları uygulanır.

(8) Payları Borsa kotunda olan ortaklıkların aktiflerinin bir kısmının ayni sermaye olarak konulması suretiyle mevcut ortaklık yapısı korunarak kısmi bölünme yoluyla yeni bir ortaklık kurulması halinde, kurulacak yeni ortaklığın kotasyon şartlarını sağlaması esas olup Yönetim Kurulu bu şartlardan bazılarının aranmamasına karar verebilir.

(9) Sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte ya da bu orana bağlı olmaksızın yönetim kontrolüne sahip olan, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ekinde sayılan Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelere ait olan veya bu ortaklıkların aynı oranda sermaye payına veya bu orana bağlı olmaksızın yönetim kontrolüne sahip oldukları iştirakleri tarafından yahut bizzat bu İdareler tarafından ihraç edilen/edilecek sermaye piyasası araçları herhangi bir işlem ve karar tesis edilmesine gerek kalmaksızın Borsa kotuna alınır. Aynı Kanun kapsamındaki mahalli idareler, bu idarelere ait ortaklıklar ve bu ortaklıkların aynı oranda sermaye payına sahip oldukları iştirakleri tarafından yahut bizzat bu İdareler tarafından ihraç olunacak sermaye piyasası araçlarının kotasyon başvurularında bu Yönetmeliğin kota alma esasları uygulanır.

(10) TCMB ve Hazine Müsteşarlığı veya Hazine Müsteşarlığı tarafından kurulan varlık kiralama şirketleri ile Hazine Müsteşarlığı tarafından görevlendirilen kamu sermayeli kurumlarca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilmiş sermaye piyasası araçları herhangi bir karar ve işlem tesisine gerek kalmaksızın Borsa kotuna alınmadan işlem görür.

Kotasyon başvurusu

MADDE 15 – (1) Borsaya yapılacak kotasyon başvurusu, ihraççı, halka arz eden, fon kurucusu, ihraççı ile birlikte piyasa danışmanı veya ihraca aracılık eden yatırım kuruluşu tarafından bir dilekçe ile yapılır.

(2) Borsaya sunulan bilgilerdeki ve belgelerdeki yanlışlıklardan ya da noksanlıklardan ihraççı veya fon kurucusu, halka arz edenler, ihraca aracılık eden yatırım kuruluşu, birden çok yatırım kuruluşunun aracılık ettiği ihraçlarda konsorsiyum veya eş liderleri, piyasa danışmanı, varsa garantör ve bağımsız denetçi, kusurlarına ve durumun gereklerine göre sorumludur. Bu kuruluşlar sermaye piyasası aracının Borsada işlem görmeye başlamasından önce bu bilgilerin ve belgelerin içeriği ile ilgili önemli değişiklikler ve gelişmeler olması hâlinde Borsaya derhâl yazılı olarak bilgi verir.

(3) (Değişik:RG-28/8/2015-29459) Piyasa danışmanı olabilecek kurumlar faaliyet türleri itibariyle Yönetim Kurulunun önerisi üzerine SPK tarafından belirlenir. Piyasa danışmanının yetkilendirilme, performans değerleme, çalışma usul ve esasları ile piyasa danışmanına uygulanacak yaptırımlara ilişkin hususlar Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.

Kottan çıkarma

MADDE 16 – (1) Kottan çıkarma şartları ihraççının veya fon kurucusunun finansal ve hukuki durumu, kamuyu aydınlatma usul ve esaslarına uyumu, ihraççının iflası, esas faaliyetlerinin sürdürülmesi için gerekli şartların kaybedilmesi, kotasyon ücretlerini ödeme durumu, ilgili mevzuata, Borsa tarafından yapılacak düzenlemelere ve alınacak kararlara uyulmaması, Borsaca istenecek bilgilerin verilmemesi, eksik veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge verilmesi ve benzeri hususlar dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Kurul onayına sunulur.

(2) Kottan çıkarma şartlarından birinin oluşması halinde Borsa kotunda bulunan sermaye piyasası araçları Yönetim Kurulu kararı ile Borsa kotundan çıkarılabilir. Yönetim Kurulu sınırları açıkça belirlenmiş olmak şartıyla bu yetkisini kısmen veya tamamen Genel Müdüre devredebilir. Kottan çıkarma kararı verilmeden önce gerekli görmesi halinde ilgili ihraççı veya fon kurucusu durumunu düzeltmesi için uyarılabilir, bunlara süre verilebilir ve bunlar için uygun görülen tedbirler alınabilir.

(3) Süreleri dolan veya itfa olan sermaye piyasası araçları, sürelerinin dolduğu veya itfa oldukları tarihte herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın Borsa kotundan çıkmış sayılır.

(4) İhraççılar veya fon kurucuları Borsa kotunda bulunan sermaye piyasası araçlarının kottan çıkarılması isteğiyle Borsaya başvuruda bulunabilirler. Sermaye piyasası araçlarının, ihraççının veya fon kurucusunun kendi isteği ile kottan çıkarılmasında yetkili merci Genel Müdürdür.

(5) Sermaye piyasası araçları kottan çıkarılan ihraççının veya fon kurucusunun Borsada işlem gören diğer sermaye piyasası araçlarının bulunması halinde, söz konusu sermaye piyasası araçları da kottan çıkarılabilir.

(6) Sermaye piyasası araçlarının Borsa kotundan çıkarılması halinde kotasyon ücretleri iade edilmez.

(7) Ortaklıkların Borsa kotunda bulunan paylarından sermaye azaltımları nedeniyle azaltılan sermayelerini temsil eden payları, yeni sermayenin ticaret siciline tescil edilmesini takiben başka bir işlem ve karar tesis edilmesine gerek kalmaksızın Borsa kotundan çıkarılır.

(8) Yönetim Kurulu, Borsa kotundan sürekli çıkarılmış olan sermaye piyasası araçlarının bu Yönetmelikte belirtilen kotasyon esasları ve/veya kottan çıkma şartları göz önüne alınarak tekrar Borsa kotuna alınmalarına karar verebilir.

Kotta kalma

MADDE 17 – (1) Borsa, kotta bulunan sermaye piyasası araçlarının, 14 ve 16 ncı maddeler dikkate alınarak belirlenecek kotta kalma şartlarına uyduğunu yılda en az bir kez olmak üzere düzenli olarak gözden geçirir ve gözden geçirmeye ilişkin sonuçları Kurula bildirir.

Kota alınmayan sermaye piyasası araçları

MADDE 18 – (1) Borsa kotuna alınmayan sermaye piyasası araçları Borsa tarafından herhangi bir karar alınmaksızın Kurulun onayıyla kota alınmadan işlem görebilir. TCMB ve Hazine Müsteşarlığı veya kuracakları şirketler tarafından ihraç edilmiş sermaye piyasası araçları için Kurul onayı aranmaz.

İhraççıya ve fon kurucusuna ilişkin incelemeler

MADDE 19 – (1) Borsa personeli, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümü kapsamında kotasyonla ilgili işler çerçevesinde ilgili ihraççı, iştirakler ve bağlı ortaklıkları veya fon kurucusu nezdinde inceleme yapabilir. Bu incelemeler çerçevesinde Borsa personeli tarafından ilgili her türlü bilgi ve belge istenebilir, hesap ve işlem inceleme kapsamına alınabilir. İlgililerin bu incelemelere müsaade etmeleri, Borsa personeline gerekli yardımı ve kolaylığı göstermeleri, hazırlanan tutanakları imzalamaları, Borsa tarafından yapılacak düzenlemelerde öngörülen yükümlülüklere uymaları gerekir.

Kotasyon ücretleri

MADDE 20 – (1) (Değişik:RG-29/4/2016-29698) Kotasyon ücretleri;

a) Başvuru,

b) Kota alma,

c) İlave kota alma,

ç) Kotta kalma,

d) Yeniden kota alma,

e) Toptan alış satış işlem,

ücretlerinden oluşur.

(2) Kotasyon ücretleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Kurul tarafından onaylanır.

(3) (Değişik:RG-29/4/2016-29698) Kota alma, ilave kota alma, kotta kalma, yeniden kota alma ücretleri, sermaye piyasası araçları Borsa kotunda olmayan ancak Borsada işlem gören ortaklıklar ve ihraççılar için de uygulanır.

(4) Kamu kuruluşları, merkezi yurt dışında olan ortaklıklar, uluslararası finansal kuruluşlar ile merkez bankaları ve hükümetler tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarından alınacak kotasyon ücretleri için farklı tarife tespit edilebilir.

(5) (Değişik:RG-29/4/2016-29698) Sermaye piyasası araçlarının Borsa kotundan çıkarılması halinde kotasyon ücretleri iade edilmez.

Kota alma ücretinin belirlenmesine ilişkin esaslar

MADDE 21 – (1) Ortaklık haklarını temsil eden sermaye piyasası araçlarının Borsa kotuna alınması için yapılan başvurular ile pazar geçiş başvurularında maktu olarak belirlenen başvuru ücreti alınır. Başvuru ücreti başvurunun kabul edilmesi halinde ilk alınacak kotta kalma ücretinden mahsup yoluyla iade edilir. Başvurusu kabul edilmeyen veya başvurusunu geri çeken ortaklıklara, ödedikleri başvuru ücreti iade edilmez.

(2) (Değişik:RG-29/4/2016-29698) Ortaklık haklarını temsil eden sermaye piyasası araçlarının ilk defa kota alınmasında kota alma ücreti alınmaz. Ortaklık haklarını temsil eden sermaye piyasası araçları Borsa kotunda olan ortaklıkların yapmış olduğu ilave kota alma başvurularında, artırılan sermayelerinin nominal tutarı üzerinden ilave kota alma ücreti alınır.

(3) Kurulun 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pay Tebliği (VII-128.1)’nin 9 uncu maddesi kapsamında satışa hazır bekletilen ortaklık haklarını temsil eden sermaye piyasası araçlarının satışının gerçekleşmesi sonucu kota alınan ortaklık haklarını temsil eden sermaye piyasası araçlarından ücret alınmaz.

(4) Borçluluğu temsil eden sermaye piyasası araçları için kota alma ücreti ihraç tutarı üzerinden hesaplanır.

(5) (Değişik:RG-29/4/2016-29698) Borsa yatırım fonları için kota alma ücreti, fon toplam değeri üzerinden hesaplanır.

(6) Varantlar ve sertifikalar için açılan her yeni işlem sırasına ilişkin maktu bir kota alma ücreti alınır.

(7) (Değişik:RG-29/4/2016-29698) Borsada işlem görmeyen nitelikte olan ortaklık haklarını temsil eden sermaye piyasası araçları için toptan alış satış işlemlerinde, toplam satış tutarı üzerinden toptan alış satış işlem ücreti alınır. Borsada işlem gören nitelikteki ortaklık haklarını temsil eden sermaye piyasası araçlarının, sermaye artırım yöntemiyle gerçekleştirilen satış işlemlerinden ücret alınmaz. Ortakların sahip olduğu ortaklık haklarını temsil eden sermaye piyasası araçlarının satışı durumunda satış işlemlerinden ilave kota alma tarifesiyle aynı oranda ücret alınır.

(8) (Değişik:RG-29/4/2016-29698)  Bu madde kapsamında belirlenen ücretler fatura tarihini izleyen 30 iş günü içerisinde ödenir.

Kotta kalma ücretinin belirlenmesine ilişkin esaslar

MADDE 22 – (1) Sermaye piyasası araçları Borsa kotunda bulunan ortaklıklar, ilgili sermaye piyasası araçları Borsa kotunda kaldıkları sürece her yıl kotta kalma ücreti öderler. Bu ücret, kota alma ücretinin ödendiği veya ortaklık hakkını temsil eden sermaye piyasası araçlarının kota alındığı yıl alınmaz.

a) (Değişik:RG-29/4/2016-29698) Ortaklık haklarını temsil eden sermaye piyasası araçları için kotta kalma ücreti, bir önceki yılın Aralık ayı sonu itibarıyla ortaklığın Borsa kotunda bulunan nominal sermayesi üzerinden hesaplanan tutar ve bu payların yıllık ortalama piyasa değeri üzerinden hesaplanan tutarın toplamından oluşur. Ortaklık haklarını temsil eden sermaye piyasası araçları Borsa kotunda olmayan ancak Borsada işlem gören ortaklıklardan da aynı esaslarda ücret alınır.

b) (Değişik:RG-29/4/2016-29698) Borçluluğu temsil eden sermaye piyasası araçlarında, bir önceki yılın Aralık ayı sonu itibariyle kotta bulunan her tertip için maktu bir kotta kalma ücreti alınır.

c) (Değişik:RG-29/4/2016-29698) Borsa yatırım fonları için kotta kalma ücreti, bir önceki yılın Aralık ayı sonu itibariyle Borsa kotunda bulunan fon toplam değeri üzerinden hesaplanır.

ç) Varantlar ve sertifikalar için kotta kalma ücreti alınmaz.

d) Diğer sermaye piyasası araçları için, kotta kalma ücretinin hesaplanma esas ve usulleri Yönetim Kurulunca belirlenir ve Kurul tarafından onaylanır.

(2) (Değişik:RG-29/4/2016-29698) Bu madde kapsamında belirlenen ücretler fatura tarihini izleyen 30 iş günü içerisinde ödenir.

Yeniden Kota Alma Ücreti

MADDE 23 – (Değişik:RG-29/4/2016-29698)

(1) Kottan çıkarılan sermaye piyasası araçlarının tekrar Borsa kotuna alınması durumunda ortaklıklar tarafından yeniden kota alma ücreti, ilave kota alma ücret tarifesine göre hesaplanır ve fatura tarihini izleyen 30 iş günü içinde ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Borsada İşlem Görme ve İşlem Görmenin Durdurulması veya Sonlandırılması

Borsada işlem görme

MADDE 24 – (1) Yatırım araçları Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ve Kurulca onaylanacak esaslar çerçevesinde Borsa bünyesindeki piyasalarda, pazarlarda, platformlarda ve sistemlerde işlem görürler.

(2) Hangi dayanak varlıklar üzerine türev araçların işlem göreceğine ve bu araçların asgari unsurlarına Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Kurul tarafından karar verilir. Bu asgari unsurlar şunlardır:

a) Sözleşmenin türü,

b) (Mülga:RG-4/7/2019-30821)

c) Sözleşmelerin uzlaşma şekli,

ç) Uzlaşma fiyatı hesaplama yöntemi,

d) Teminat hesaplama yöntemi,

e) Opsiyonun tipi ve sınıfı.

(3) (Ek:RG-4/7/2019-30821) Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile ilgili olarak daha önce Kurul tarafından onaylanmış sözleşmelerin asgari unsurlarıyla aynı asgari unsurlara sahip, aynı dayanak varlık grubu altındaki farklı dayanak varlıklı sözleşmeler ikinci fıkrada belirtilen Kurul onayına tabi olmayıp, bu sözleşmeler işleme açılmadan 15 iş günü öncesinde Kurul’a bildirimde bulunulur. Kurul tarafından bildirimin alındığı tarihten itibaren 10 iş günü içinde olumsuz bir görüş bildirilmediği takdirde başka bir işleme gerek kalmaksızın sözleşmeler işlem görmeye başlar. Ancak, dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile BIST 100 endeksinde yer almayan paylara dayalı sözleşmeler her halükarda ikinci fıkrada belirtilen Kurul onayına tabidir.

İşlem görmenin geçici olarak durdurulması

MADDE 25 – (1) Genel Müdür, aşağıda yazılı durumlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili yatırım aracının ve/veya ilgili yatırım aracına dayalı diğer yatırım araçlarının işlemlerini geçici olarak durdurabilir:

a) Yatırımcıların yatırım aracına ilişkin kararlarını etkileyecek önemde bilgiler olduğunun veya açıklama yapılacağının öğrenilmesi ve bu bilgilerden işlem yapma yetkisi verilenlerin ve yatırımcıların seans içinde haberdar edilmesinin gerekli görülmesi.

b) Bir yatırım aracı için sağlıklı bir piyasa teşekkül etmesini önleyecek şekilde anormal piyasa hareketlerinin oluşması veya işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engelleyici maddi unsurların ortaya çıkması.

c) Yatırım aracının ihraççısının ya da fon kurucusunun daha önce aynı konuda uyarılmış olmasına rağmen, Borsa tarafından istenen bilgileri, belgeleri ve elektronik ortamda tutulanlar dâhil kayıtları vermemesi, zamanında veya istenen şekliyle vermemesi, incelemelere veya denetimlere müsaade etmemesi.

(2) (Değişik:RG-3/4/2019-30734) Genel Müdür, bir yatırım aracına ilişkin Borsa işlemlerini en fazla bir ay için durdurabilir. Bir ayı aşan süreler için Yönetim Kurulu kararı gereklidir.

(3) Genel Müdür, birinci fıkradaki yetkilerini görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısına veya Genel Müdür Yardımcılarına devredebilir.

(4) Bir yatırım aracının Borsada işlem görmesinin geçici olarak durdurulması hâlinde bu durum gerekçesiyle birlikte KAP’ta duyurulur ve Kurula bildirilir.

(5) Yönetim Kurulu, işlem görmenin geçici olarak durdurulmasına ilişkin olarak piyasalar, pazarlar, platformlar ve sistemler bazında uygulama esaslarını belirlemeye yetkilidir. Söz konusu esaslar Kurul onayına sunulur.

Borsada işlem görmenin sürekli olarak sonlandırılması

MADDE 26 – (1) Yatırım araçlarının Borsada işlem görmesinin sürekli olarak sonlandırılması için gereken şartlar ve esaslar piyasa, Pazar, platform ve sistem bazında Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Kurul onayına sunulur.

(2) Yatırım araçlarının Borsada işlem görmesinin sürekli olarak sonlandırılması halinde bu durum gerekçesiyle birlikte KAP’ta duyurulur ve Kurula bildirilir.

Yabancı para birimi üzerinden işlem görme

MADDE 27 – (1) Yönetim Kurulu, belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde, yatırım araçlarının Borsada yabancı para cinsinden işlem görmesine karar verebilir.

Borsa dışı işlemlerin Borsaya bildirimi ve tescili

MADDE 28 – (1) Yatırım kuruluşları tarafından Borsada işlem gören, kote olan veya Borsa kaydında bulunan menkul kıymetler ile ilgili olarak Borsa dışında yapılan alım satım işlemlerinin Yönetim Kurulunun belirlediği ve Kurulun onayladığı şartlarla Borsaya tescil ettirilmesi gerekir. Borsaya tescil edilen işlemlere ilişkin bilgiler Yönetim Kurulunun belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde kamuya duyurulabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Emirlerin İletilmesi ve Eşleştirilmesi

Müşteri emirlerinin veriliş şekli

MADDE 29 – (1) Müşteriler, Borsada işlem gören yatırım araçlarına ilişkin alım satım emirlerini Kurul düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapma yetkisi verilenlere iletirler. Müşterilerin, işlem yapma yetkisi verilenlere ait farklı iletişim kanallarından Borsaya erişimine ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Borsaya iletilen emirler Borsada işleme dönüşmeden önce Yönetim Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapma yetkisi verilenler tarafından değiştirilebilir veya iptal edilebilir.

(3) İşlem yapma yetkisi verilenler, müşterilerinin verecekleri alım satım emirlerini kısmen veya tamamen kabul etmeyebilirler. Ancak bu halde gerekçesiyle birlikte durumu müşterilerine veya onların temsilcilerine derhal bildirmeleri gerekir.

(4) Müşteriler tarafından Borsada gerçekleştirilmek üzere verilen ve işlem yapma yetkisi verilenler tarafından kabul edilen emirler, Borsaya iletilir.

Emirlerin Borsaya iletilmesi

MADDE 30 – (1) İşlem yapma yetkisi verilenler Yönetim Kurulu tarafından piyasa, Pazar, platform ve sistem bazında belirlenen emir tiplerine uygun emirleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yöntemlerle ve emir iletim araçlarını kullanarak Borsaya iletirler veya iletilmesini sağlarlar.

(2) Borsaya iletilen emirler; Yönetim Kurulunca belirlenen ve Kurulca onaylanan usul ve esaslar çerçevesinde ilgili yatırım aracının işlem gördüğü piyasa, Pazar, platform ve sistemlerin seanslarına, ilgili seanslarda geçerli olan emir kabul sürelerine, emir kabul esaslarına ve işlem yöntemlerine, emir-işlem kurallarına göre kabul edilirler veya reddedilirler.

Emirlerin eşleştirilmesi

MADDE 31 – (1) Yönetim Kurulu tarafından; piyasalar, pazarlar, platformlar, sistemler, işlem gören yatırım araçları, emir türleri ve belirlenmiş olan seans bölümleri bazında farklı işlem yöntemleri ve eşleştirme esasları belirlenebilir.

(2) Yatırım araçlarının Borsa’da alım satımında, temel olarak “tek fiyat” ve “çok fiyat” işlem yöntemlerinin kullanılması esastır. Bu işlem yöntemleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ilke ve esaslar çerçevesinde, ayrı ayrı veya bir arada kullanılabilir.

a) Tek fiyat yöntemi, bir yatırım aracı için Borsaya iletilen emirlerin Borsa tarafından belirlenen zaman dilimleri boyunca toplanarak gün içinde bir kere veya birden fazla kez tekrar edilmek suretiyle en çok işlem miktarını gerçekleştirecek şekilde ve belirlenen öncelik ve işlem kurallarına uygun olarak tek bir işlem fiyatından eşleştirilmesi yöntemidir.

b) Çok fiyat yöntemi, bir yatırım aracı için Borsaya iletilen emirlerin Borsa tarafından belirlenen işlem süreleri boyunca sürekli olarak ve belirlenen öncelik ve işlem kurallarına uygun olarak farklı fiyat seviyelerinden eşleştirilmesi yöntemidir.

(3) Piyasalara, pazarlara, platformlara ve sistemlere iletilen ve kabul edilen bütün emirlere Borsa sistemi tarafından bir emir numarası verilir. Emir numarası verilen emirler, Yönetim Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde geçerli olan emir, işlem ve öncelik kurallarına göre bekleyen diğer emirlerle eşleştirilerek işleme dönüşür ya da işleme dönüşmeden ilgili emir defterine kaydedilir.

(4) Borsa sistemine kaydedilen emirlerin eşleştirilmesinde öncelik kuralı olarak sırasıyla fiyat ve zaman önceliği kuralları uygulanır. Fiyat önceliği kuralı, daha düşük fiyatlı satım emirlerinin, daha yüksek fiyatlı satım emirlerinden; daha yüksek fiyatlı alım emirlerinin ise daha düşük fiyatlı alım emirlerinden önce karşılanmasını; zaman önceliği kuralı da fiyat eşitliği halinde sisteme zaman açısından daha önce kaydedilen emirlerin öncelikli karşılanmasını ifade eder.

(5) Borsa bünyesindeki piyasalarda, pazarlarda, platformlarda ve sistemlerde uygulanacak işlem türleri, emir türleri ve bunlara ilişkin işleyiş esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Kurul onayına sunulur.

(6) Borsa tarafından gerek görülmesi halinde belirlenen kurallar çerçevesinde faaliyette bulunmak ve piyasanın işleyişine destek olmak üzere piyasa yapıcı ve/veya likidite sağlayıcılar görevlendirilebilir. Piyasa yapıcıların ve likidite sağlayıcıların faaliyette bulunacağı piyasa, Pazar, platform ve sistemler ile tabi olacakları kurallar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Oluşan fiyatların ve işlemlerin Borsa kaydına alınması, ilgililere bildirilmesi ve ilanı

MADDE 32 – (1) Borsada gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ilişkin fiyatlar ve işlem miktarları Borsa kaydına alınır.

(2) Borsada gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ilişkin bilgiler Borsa tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili taraflara bildirilir. Söz konusu bilgiler hakkında herhangi bir uyuşmazlık oluşması durumunda Borsa kayıtları esas alınır.

(3) Borsa tarafından kayda alınan fiyatlar ve işlem miktarları, Yönetim Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ilan edilir.

(4) Borsa bünyesindeki değişik piyasalar, pazarlar, platformlar ve sistemlerde gerçekleşen işlemler için farklı kayda alma ve ilan şartları belirlenebilir.

Finansal ölçütlere ilişkin esaslar

MADDE 32/A – (Ek:RG-15/11/2019-30949)

(1) Borsa, yasal çerçevesi ve denetim uygulaması itibarıyla Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü ilkelerine uyumlu finansal ölçüt niteliğindeki endekslerinin listesini ve uyuma ilişkin bilgileri kamuya açıklar.

Emirlerin ve işlemlerin Borsa tarafından iptali

MADDE 33 – (1) Aşağıdaki şartların varlığı hâlinde, işleme taraf olan işlem yapma yetkisi verilenlerden en az birinin başvurusu üzerine veya re’sen, bekleyen emirlerin veya gerçekleşen işlemlerin tamamı veya bir kısmı Borsa tarafından iptal edilebilir.

a) Bilgisayar sistemlerinden kaynaklanan hatalar.

b) İşlem yapma yetkisi verilenlerden en az biri veya Borsa personeli tarafından alım satım sistemlerine iletilen hatalı emir veya emirler sonucunda gerçekleşen işlemler.

c) İşlem yapma yetkisi verilenlerin ve/veya işlem gören yatırım araçlarının işlemlerini durduracak diğer maddi unsurlar.

(2) İptal işlemi, seansın tamamına veya bir bölümüne ilişkin olarak gerçekleştirilebilir. Emir gönderen taraflar ve/veya işlem gören yatırım araçları bazında emir veya işlem iptali gerçekleştirilebilir.

(3) İptal kararı; birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerindeki şartların varlığı hâlinde Genel Müdür veya görevlendirilen Genel Müdür Yardımcıları; (b) bendindeki şartın varlığı hâlinde ise Genel Müdür, görevlendirilen Genel Müdür Yardımcıları veya ilgili Piyasa Müdürü tarafından alınabilir.

(4) İptal kararları, aynı gün KAP’ta ilan edilir.

(5) Borsa bünyesindeki piyasalarda, pazarlarda, platformlarda ve sistemlerde sermaye piyasası araçlarının ihracına yönelik olarak birincil piyasada girilen emirler veya gerçekleşen işlemler için Yönetim Kurulu tarafından ilave iptal kuralları belirlenebilir.