• Telefon: 0 312 284 62 22
  • E-Posta: info@serberker.com

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Duyuru Yayınlandı.

 

Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca Cumhurbaşkanı Kararı’yla belirlenen şirketler, temel olarak ülkemizdeki yatırım ortamının daha şeffaf ve güvenilir hâle getirilmesini, ortaklar ve üçüncü kişilerin şirketler hakkında daha sağlıklı kararlar alabilmesini sağlamak amacıyla yapılan ve şirketlerin finansal tablolarının tüm önemli yönleriyle geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda finansal tablo kullanıcılarına makul bir güvence sağlayan bağımsız denetim kapsamına alınmıştır.

 

Bu çerçevede, bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesini teminen ilk defa 23/01/2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi olacağı belirlenmiş ve söz konusu Karar’da belirlenen aktif toplamı, net satış hasılatı ve çalışan sayısı ölçütleri sırasıyla 2014, 2015, 2016 ve 2018 yıllarında yapılan değişikliklerle kademeli olarak düşürülerek denetime tabi olacak şirketlerin kapsamı genişletilmiştir.

 

Benzer şekilde, bağımsız denetim kapsamının yeninden belirlenmesi ihtiyacı ve Avrupa Birliği düzenlemelerine uyum sağlanması amacıyla, 30/11/2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Karar) uyarınca bağımsız denetime tabi olma kriterleri revize edilerek, Kararın 5’inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme ve ortaya çıkabilecek tereddütleri giderme konusunda Kurumumuz yetkilendirilmiştir.

 

Bu kapsamda, Kararda yapılan değişiklikler doğrultusunda Kararın uygulanmasına yönelik usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararına İlişkin Usul ve Esaslar 16/01/2023 tarihli ve 32075 sayılı (1. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu itibarla;

• 16/2/2019 tarihli ve 30688 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar yürürlükten kaldırılmış,

• Mülga Usul ve Esaslar’da yer alan “Bakanlar Kurulu Kararı” şeklindeki ifadeler, “Cumhurbaşkanı Kararı” şeklinde değiştirilmiş,

• Mülga Usul ve Esaslar’ın 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standartları” tanımı, mevcut düzenlemelere uygun şekilde revize edilmiş,

• Hesap dönemleri itibarıyla eşik değerlerin sağlanması durumuna bağlı olarak Bağımsız denetim kapsamının yeninden belirlenmesi ihtiyacı ve Avrupa Birliği düzenlemelerine uyum sağlanması amacıyla, 30/11/2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Karar) uyarınca bağımsız denetime tabi olma kriterleri revize edilerek, Kararın 5’inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme ve ortaya çıkabilecek tereddütleri giderme konusunda Kurumumuz yetkilendirilmiştir. 2 / 2 bağımsız denetime tabi olma ve bağımsız denetim kapsamından çıkma konularına ilişkin örnekler Kararda yapılan değişiklikler çerçevesinde revize edilmiş,

• Mülga Usul ve Esaslar’da BOBİ FRS’nin ilk defa uygulanmasına münhasıran eklenen Geçici 1’inci madde kaldırılmış ve

• Kararın yayımlanmasının ardından gelen sorular çerçevesinde, 2022 yılında esas alınacak eşik değerlerin uygulanması konusunda oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla Geçici 1’inci madde eklenmiştir. Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararına İlişkin Usul ve Esaslar, 1/1/2023 tarihinden itibaren geçerlidir.