• Telefon: 0 312 284 62 22
  • E-Posta: info@serberker.com

Kamu Gözetim Kurumu Kalite Yönetim Standartları İle Bu Standartların Diğer İlgili Standartlarda Yaptığı Değişikliklerin Yayımlanması Hakkında Duyuru Yayınladı

Finansal raporlama ve denetimin kalitesinin artırılması açısından kritik önem taşıyan kalite kontrol sistemleri, denetimlerin Kurumumuz tarafından yayımlanan standartlara uygun olarak yürütülmesi ve denetimde gerekli kalitenin sağlanmasına dayanak

Devamını Oku >

Kamu Gözetim Kurumu İHS 4400 Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Hakkında Duyuru Yayınladı

İlgili Hizmetler Standardı (İHS) 4400 Finansal Bilgilere İlişkin Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanmasına Yönelik İşler, günümüz şartlarına ve finansal ve finansal olmayan bilgilerde yaşanan gelişmelere cevap verecek şekilde revize

Devamını Oku >

KGK GDS 3410 Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Denetimlerinin Yayımlanması Hakkında Duyuru Yayınladı

Her işletmenin doğrudan veya dolaylı olarak sera gazı yayan süreçleri, ürünleri veya hizmetleri vardır. Sera gazları arasında karbondioksit (CO2), metan (CH4), azot oksit (N2O) ve florlu gazlar bulunur.

Devamını Oku >

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Duyuru Yayınlandı.

Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca Cumhurbaşkanı Kararı’yla belirlenen şirketler, temel olarak ülkemizdeki yatırım ortamının daha şeffaf ve güvenilir hâle getirilmesini, ortaklar ve üçüncü kişilerin şirketler hakkında

Devamını Oku >

Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine Dair Taslak Yayınlandı

Bilindiği üzere, bankalarca T.C. Kimlik Kartına sahip olan gerçek kişi ve gerçek kişi tacirlerin uzaktan müşteri edinimine ilişkin olarak Kurumumuz tarafından hazırlanan "Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortam

Devamını Oku >

Kredi Tahsis ve İzleme Süreçlerine İlişkin Rehber Güncellendi

Bu Rehberin amacı, 11.07.2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik’in “Risk yönetiminin amacı ve risk yönetim sisteminin tesisi” başlıklı 35’

Devamını Oku >

UFRS S2 İklimle İlgili Açıklamalar Taslak Metin Yayınlandı

Başta iklim krizi olmak üzere çevreyle ilgili problemlerin çözümü ile sosyal konularda daha iyi koşulların sağlanmasında işletmelerin önemli bir rolle sahip olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda yatırımcılar,

Devamını Oku >

UFRS S1 Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler Taslak Metin Yayınlandı

Başta iklim krizi olmak üzere çevreyle ilgili problemlerin çözümü ile sosyal konularda daha iyi koşulların sağlanmasında işletmelerin önemli bir rolle sahip olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda yatırımcılar,

Devamını Oku >

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Yayınlandı

Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (t) bendinde yer alan “sistemleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile sürdürülebilirlik” ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan “kontrol” ibaresi çıkarıl

Devamını Oku >

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda Fiziki Teslimatlı DolarTL Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerini işleme açtı

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) 22 Ekim 2021’den başlayarak Fiziki Teslimatlı DolarTL Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerini işleme açtı.

Devamını Oku >

Dijital Bankaların Faaliyet Esasları İle Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik Yayınlandı

Dijital bankalar, bu Yönetmelikte ya da ilgili alt düzenlemelerde aksi belirtilmediği sürece, mevduat ya da katılım bankası olmalarına göre, kredi kuruluşlarının gerçekleştirebileceği tüm faaliyetleri yerine getirebilirler. Dijital bankalar, Kanun

Devamını Oku >

Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik Yayınlandı.

Bankacılık faaliyetlerine özgü olarak bankalarla müşteri ilişkisi kurulduktan sonra oluşan gerçek ve tüzel kişilere ait veriler, müşteri sırrı hâline gelir. Bir gerçek veya tüzel kişi müşterinin, bankanın müşterisi olduğunu gösterir her türlü bilgi

Devamını Oku >

Sistemik Önemli Bankalarca Hazırlanacak Önlem Planlarına İlişkin Yönetmelik Yayınlandı

Kritik fonksiyonlar: Bankanın aktif büyüklüğü, karmaşıklığı, yurt içi ve yurt dışı finansal kuruluşlarla bağlantılılığı ile ilgili faaliyetin pazar payı dikkate alındığında, kesintiye uğraması durumunda ikame edilememesi nedeniyle finansal

Devamını Oku >

Banka Çağrı Merkezlerinin Hizmet Seviyesinin Ve Kalitesinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik Yayınlandı.

Çağrı merkezi: Bankanın sunmuş olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin olarak işlem yapılması ile bilgilendirme, pazarlama, yönlendirme, tahsilat konularında telefonla kullanıcılara yardımcı olan bankanın iç kaynakları ve/veya 5/11/2011 tarihli ve 28106

Devamını Oku >

Finansal Piyasalarda Manipülasyon Ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 76/A maddesi kapsamına giren, finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlem ve uygulamaların belirlenmesidir.

Devamını Oku >

BDDK Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Yayınladı.

Bilindiği üzere, bankalarca T.C. Kimlik Kartına sahip olan gerçek kişi ve gerçek kişi tacirlerin uzaktan müşteri edinimine ilişkin olarak Kurumumuz tarafından hazırlanan "Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortam

Devamını Oku >

Bayram Öncesi BDDK dan Şirketlere Kredi Kısıtlamasında Esneme Getirdi..

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), döviz varlığı olan şirketlerin TL kredi kullanımına sınırlama getiren düzenlemesinin esnetildiğini açıkladı. Döviz varlığı olan şirketlerle ilgili düzenlemede esneme yapıldı. Açıklama BDDK’dan geldi.

Devamını Oku >

Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Bağımsız Denetimine İlişkin Rapor Hakkında Tebliğ Taslağı görüşe açıldı...

Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik kapsamında hazırlanacak olan bağımsız denetim raporunun içerik ve şekline ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

Devamını Oku >

"Yüksek Kalitede Finansal Tabloların Oluşturulmasında Bağımsız Denetimin Önemi" konulu makale yarışması kapsamında başarılı bulunan makaleler e-kitap olarak yayımlandı.

Yarışmaya katılım sağlayan makaleler akademisyenlerden ve Kurumumuz temsilcilerinden oluşan hakem kurulu tarafından değerlendirilmiş olup, yapılan değerlendirmeler sonucunda yarışmaya katılan makaleler arasından 7 makalenin e-kitap olarak

Devamını Oku >

Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu nda Geçici Elektronik Kefalet Senetleri Kabul Etmeye Başladı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında düzenlenen ihalelere sunulmak üzere Bankalar tarafından düzenlenen geçici elektronik teminat mektuplarının idareler adına kabulü, saklanması, tazmin edilmesi, iadesi ve vade uzatımı gibi işlemlere ilişkin

Devamını Oku >

SPK Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Duyurusu

İklim krizi, Covid-19 pandemisi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gelişmeleri dünyada ve ülkemiz sermaye piyasalarında sürdürülebilir finans yaklaşımı ve yeşil tahvil gibi yenilikçi finansal araçların önemini artırmıştır. Bu itibarla,11. Kalkınma Planı,

Devamını Oku >

Yatırım Hizmet Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Belge Ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Bilişim teknolojilerinde yaşanan önemli gelişmelerle birlikte, finansal kuruluşların yüz yüze gerçekleştirdiği işlemlerin uzaktan ve dijital ortamda yapılması mümkün hale gelmeye başlamıştır. Özellikle, küresel COVID-19 salgını sebebiyle sosyal

Devamını Oku >

II-31/B.1 Sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

- Kurulca belirlenecek sermaye piyasası araçları, bu araçlardan doğan yükümlülüklerinvadesinde yerine getirilmesini teminen Kurulun uygun göreceği varlıklarla teminat altına alınabilecek, - Bu kapsamda, teminata konu varlıkların mülkiyeti, teminat

Devamını Oku >

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun: 2021 Borsa İstanbul için Rekorlar Yılı Oldu

Ergun, Borsa olarak bu sene iş yapma modellerinde bir dönüşümü gerçekleştirdiklerine işaret ederek şunları söyledi: “Sadece, Şirketlerin işlem görme başvurusundan sonra bu başvuruyu değerlendiren bir borsa değiliz artık. Başvuru öncesi, karar aşaması

Devamını Oku >

Borsa İstanbul VİOP’ta Devlet İç Borçlanma Senedi Vadeli İşlem Sözleşmeleri İşleme Açılıyor

Borsa İstanbul yatırımcılarına sunduğu ürün ve hizmetleri artırmaya ve çeşitlendirmeye devam ediyor. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) daha önce işleme açılan Platin ve Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmeleri ile Fiziki Teslimatlı DolarTL Vadeli

Devamını Oku >

Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik Değişti

Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin (BSEBY) 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesiyle birlikte, Bankalarda Bilgi Sistemlerii Yönetiminde Esas Alınacak ilkelere İlişkin Tebliğ yürürlükten

Devamını Oku >

BDDK Beşinci Stratejik Planını Açıkladı

Bankacılık Kanunu ile Kurumumuza verilmiş bulunan görevler ve sorumlulukların etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik kritik nitelikteki adımların belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan BDDK Beşinci Stratejik Planında (2022-202

Devamını Oku >

Döviz Tevdiat Hesaplarından Türk Lirası Vadeli Mevduata Dönüşümün Desteklenmesine İlişkin Basın Duyurusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar vermiştir.

Devamını Oku >

TÜKETİCİ KREDİLERİNE İLİŞKİN VADE SINIRLARI

Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik uyarınca “yenileme merkezi” veya “yetkili satıcı” niteliğinde olması kaydıyla, bahse konu yönetmelik kapsamında “yenilenmiş ürün” niteliğinde olan cep telefonu alımlarında,...

Devamını Oku >

EPDK YENİ HİZMET BİNASINA TAŞINDI...

Açılışta konuşan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz son günlerde dünyanın hemen her köşesinde, enerji piyasalarındaki, enerji ekosistemindeki gelişmelerin, tartışmaların ve kararların kamuoylarının öncelikli gündem maddeleri arasında olduğunu dile ...

Devamını Oku >

YÜKSEK KALİTEDE FİNANSAL TABLOLARIN OLUŞTURULMASINDA BAĞIMSIZ DENETİMİN ÖNEMİ KONULU MAKALE YARIŞMASI

Bilindiği üzere, finansal raporlama süreci işletme içindeki kullanıcıların olduğu kadar işletme dışındaki finansal tablo kullanıcılarının da bilgi ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bir süreçtir. Geçmişte yaşanan ve kazanç yönetimi uygulamaları,

Devamını Oku >